"Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)  кани потенциални бенефициенти в своите областни офиси на предварителни консултации и съвети за мярка 6.1 - Млад фермер. Целта е да подпомогнем с информация и полезни препоръки максимален брой млади фермери, както в тяхната предпроектна подготовка, така и при самото реализиране на проектите." Това заяви в интервю за Фермер.БГ Димитър Ванев, директор Главна дирекция Съвети в земеделието.

 

Важни уточнения и подробности за кандидатстването на младите фермери по мярка 6.1 прочетете в интервюто на Фермер.БГ с Димитър Ванев:

Димитър Ванев - НССЗ

 

Кой ще изготвя проектите и къде ще се подават те? Потвърждава ли се информацията, че проектите на фермерите ще се изготвят от НССЗ?
В наредбата, която е за консултантската мярка за подмярка 2,1, е записано, че докато бъде избран този консултант, Службата за сега е единствената организация, която ще им ги изготвя безплатно. Така, че трябва да дойдат при нас в офиса, когато те решат. По принцип е хубаво да дойдат по-скоро, за да направим една предварителна консултация до колко отговарят на изискванията, какви документи ще им трябват, за да започнем с подготовката и да им изготвим проектите. След като излезе заповедта на министъра за отваряне на прием, ние можем да започнем да им предаваме вече готовите проекти.

 

Тоест в областните структури на службата?

Да, службата има по един офис във всеки областен град, където работят двама - трима експерти, които ще изготвят проекти на фермери.

 

Предвид големия интерес, спокойни ли сте, че в Службата за съвети в земеделието има достатъчно административен капацитет?
Да, ние в момента разполагаме с достатъчно хора. Голяма част от тях са изготвяли проектите в предходния програмен период и са много добре запознати със самите бизнес планове, с изискванията. Ако се налага, винаги можем да ползваме и още хора, но се надяваме да се справим с наличния персонал.

 

Как ще се доказва новият термен стандартен производствен обем (СПО)?
Той ще се доказва първо на база анкетната карта с отглежданите култури и описа от ветеринарния лекар или извадка от системата на Агенция по храните за животните. Съответно за земята трябва да има документ за правно основание, правно ползване на тази земя. А за 8-те хил. евро СПО, който е минималният, договорът за земята, ако не е собствена, трябва 5-годишен договор за наем или аренда.

 

[news]

Ще се счита ли намерението за достигане на СПО като допустимо при кандидатстване?
По принцип намерението се допуска само през текущата стопанска година, като става въпрос, че ако той идва с трайни насаждения, вече няма как да кандидатства с намерения. Той би трябвало да ги засади, ако са по нормалния метод до 14 април, ако са били по картонажен метод, тогава можеш да ги засадиш след тази дата, но трябва към датата на кандидатстване да ги е насадил. Тоест намерение ще можем само за определени култури. За това е добре да се посети офисът и да се види за кои култури може да се кандидатства с намерение.

 

Ще важи ли изискването за СПО за новосъздадени стопанства в селски райони, които са в сектор плодове и зеленчуци, животновъдство, етерично-маслени култури или пък …..
Тук важи за всеки. Който желае да кандидатства по мярката Млад фермер трябва да има този минимален СПО от 8 хил. евро и не повече от 16 хил. евро.

 

Тоест няма значение, ако имаме новосъздадено стопанство в сектор земеделие от зеленчуци, което все още не покрива към датата на кандидатстване тези 8 хил. евро, тоест не може да се кандидатства?
Ако дойде да кандидатства сега на 1 юли един фермер, който иска да отглежда корнишони, той може към датата на кандидатстване да не ги е създал още тези корнишони, трябва до 30 септември, до изтичане на текущата стопанска година да ги е засадил. Ако дойде с домати е по същият начин. В такъв смисъл той може да дойде с намерение, да е новосъздадено стопанството, да я има земята, още да не е създал културите, но трябва тези култури, които му формират 8-те хил. евро. СПО да ги създаде до 30 септември, Тоест към датата на кандидатстване може да ги няма, но пак повтарям само определени култури.

 

А по какъв начин ще става проверката, на място ли представители на …..?
След като бъде одобрен проектът, до колкото съм запознат, ДФЗ - РА, за да плати на бенефициента първата част от помощта, той трябва да ги е засадил, ще му ги проверят, че ги е засадил и след това ще му платят чак.

 

Тоест инспектори ще идват на място след като е разписан проектът?
Първо при одобряването на проекта, ще направят посещение на фермера на място, за да видят къде е, но сега тези процедури ДФЗ ги разработва и аз не мога да ви кажа дали ще ходят да проверяват всички или част от тях.

 

А има ли някакъв минимум от декари, с които трябва да кандидатстват фермерите, ако не гледаме СПО?
Не, няма минимум декари -  тоест може да дойде да кандидатства един млад фермер, който гледа само пчелни кошери, без да има земя. Ако формира 8 хил евро СПО с един декар и с един декар може да дойде, макар, че няма такава култура, но да кажем може да има животни и култури. Така, че няма минимален размер, както, да кажем имаше за малките полупазарни стопанства преди. За предходния период имаше минимум 5 или 10 декара. Тук няма такова изискване, което е облекчение.

 

Има ли ограничение по отношение на бенефициентите, дали са били такива по линия на предходната мярка или по мярка 141 с полупазарно стопанство?
Такива, които са били одобрени по предходаната мярка по полупазарните или техните съпруги и съпрузи нямат право да кандидатстват, така пише в наредбата.

Виждаме, че бенефициенти ще бъдат и ЕООД-та. По какъв начин ще се следи за измами и двойно субсидиране?
Този въпрос по принцип е към ДФЗ. Предполагам, че в момента изготвят процедури и да предотвратят всякакви опити за измами. Във всяка наредба има точно вкарани условия точно в тази връзка.

 

А ООД ще бъде ли допустим бенефициент?
Не, само ЕООД.

 

Има ли вече списък на лицензираните и обучаващите организации в логиката на изискването за 150-часов курс за обучение?
По принцип 150-часовият курс не е задължителен към датата на кандидатстване. Не носи допълнителни точки при кандидатстване, точки носи само, ако си завършил висше или средно образование и имаш диплома. В тази връзка по принцип няма списък с лицензирани центрове. Всички центрове, които всячески се говори, тези центрове трябва да са или висши училища или да са лицензирани към националната агенция... Фермерът трябва до 3 години след като бъде одобрен, да мине този курс. При положение, че ще има и мярка по ПРСР подобна на предходната, която безплатно да прави това обучение от 150 часа, на този етап е по-добре те да не изкарват курса. Да изчакат да бъдат одобрени и ако през това време тази мярка стартира, те ще могат да си изкарат курса без да плащат нищо.

 

А по отношение на мярка 6.1 какъв е срокът за поети ангажименти - 3 или 5 години?
Сега е дадена възможност фермерът сам избира кога да си подаде заявката за плащане от две години и 6 месеца след подаване на проекта, той може да си подава заявката. Тоест срокът му зависи от самия него. Няма точен определен срок, както беше до момента.

 

Мярка 6.1 допустима ли е да се реализира в рамките на интегрирани проекти, каквито има в новата програма? И с кои други мерки може да се интегрира мярката 6.1?
На този етап не е вписано в наредбата. На този въпрос все още не мога да отговоря. Предполагам, че с мярка 4.1 ще могат да се подават и интегрирани проекти. В смисъл, дори да кандидатстваш по 6.1 можеш да си отбележиш, че кандидатстваш с част от инвестициите по подмярката и по други мерки, по подмярка 4.1, 4.2.

 

По отношение на критериите за допустимост казахте, че се гледа СПО, самите стопанства, имотът, за който се искат документи за собственост или за наем, той в реални граници ли трябва да е?
До колкото аз имам информация, специално за 8-те хил. евро СПО земята трябва да се обработва в реални граници, но не цялата земя, а само за минималния икономически размер, като той може да е с размер 12 хил евро. А за 8 хил. евро трябва да представи документи за земята.

 

А ако има споразумение за ползване на земята знаете ли с какъв процент от собствениците трябва да е подписано споразумение?
Официално не мога да ви кажа, но доколкото съм запознат мисля, че трябва този договор да е вписан в агенция по вписванията. Тогава ако дойде друг човек със същият договор, но с друг наследник, този първият си остава валиден. Тоест не е нужно да търси всички наследници за да сключи договор за наемане на земя.

 

Каква е основната разлика между мярка 6.1 и мярка 6.3?
Първо по мярка 6.3 стопанствата са между 2 и 8 хил. евро - тоест техният размер е по-малък от този за Млад фермер. Сумата на помощта е 15 хил. евро по подмярка 6.3 за малките стопанства, а за Млад фермер е 25 хил. евро. Има и други различия в изискванията, но основните са допустимите кандидати и размера на помощта.

 

По отношение на точкуването, можете ли да ни кажете дали ще има някакви приоритети за мярка 6.1?
Записано е в програмата, че приоритет ще има за тези, които имат образование в областта на земеделието и аграрната икономика, ветеринарната медицина - средно или висше. Приоритет ще има за стопанствата в сектора плодове и зеленчуци и животни, както и тези, които създават нови работни места и тези, които ще отглеждат или са в процес на преход към биологично земеделие на цялото или на част от стопнаството.

 

Ако се запази същият или има по-голям интерес към мярка 6,1, както по предходна ПРСР, а бюджетът не е достатъчен, има ли информация какво ще се случи с проектите, за които не стигне бюджет?
По принцип трябва да питате управляващия орган. В наредбата е написано, че ако има проекти с еднакви точни, но не стига бюджет за всички, вече може да се вземе решение да се увеличи бюджетът. Но как точно се процедира, трябва да се обърнете към Развитие на селските райони.

 

По отношение на разходите, които правят младите фермери, какъв процент от сумата и до кога трябва да се доказват тези разходи?
Няма изискване, да доказват как точно са изразходили помощта. Те трябва да докажат, че бизнес планът е изпълнен, че са изпълнили всички цели, които са отбелязали в таблиците, че са направили минимум 4000 евро СПО растеж, че са изпълнили инвестициите, които са заложили в таблицата, че са завършили образованието, ако го нямат или са изкарали курс. Тоест не трябва да доказват както беше предходния период, че са изразходили примерно 3500 евро. В случая не доказват специално колко, а доказват, че са извършили дадени дейности. Няма значение на каква стойност, важното е това, което са записали в бизнес плана като дейност, да са го изпълнили. Тоест ако са записали че ще закупят трактор от дадена марка, те трябва да го купят, независимо от неговата стойност, която са заложили. Ако са заложили, че ще отглеждат домати и краставици, трябва да ги отглеждат.

 

Какво друго могат да получат младите фермери от експертите на НССЗ?
Освен изготвянето на проекта, младите фермери получават от НССЗ един пакет консултантски услуги, не просто изготвяне на бизнес план и заявления, а получава още 5 модула като консултация. Единият е изисквания за управление – до колко той отговаря на няколко основни регламента, които имат като изисквания националното законодателство, получава информация за рамковите изисквания към фермерите, за полза на ловни обекти и т.н., получава още информация за това как да се борят с вредителите – интегрирано управление на вредителите, какви препарати могат да ползват, как да торят. На тези от тях на които условията са подходящи ще можем да вземем и почвени проби на земята. А преди да им изготвим бизнес плана ние можем да им предложим кои са най-подходящите култури за тях, спрямо условията в които са. Има едни изисквания за безопасност на труд, които трябва да спазват спрямо самите тях в стопанството и за това ще получат информация.

 

Ако някой фермер реши самостоятелно да кандидатства, той може ли сам да си подготвя проекта?
Няма задължение да минава през службата, но все пак препоръчваме да мине. Но в крайна сметка, ако иска да има някаква по-голяма гаранция за качество на проекта и да има гаранция при изпълнението на проекта, защото ние ще ги подпомагаме и след като бъде одобрен проекта, е препоръчително да дойде в службата, но няма такова задължително изискване.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!