Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) предлага на фермерите да им съдейства с безплатно изготвяне на проектни предложения по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за 2014 - 2020 г.
 
 
От службата припомниха, че приемът на проектни предложения по подмярката започна на 20 юли, а крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 22 октомври тази година. Финансово подпомагане по подмярка 4.1.2 може да се получи за проекти в направленията:
 
- Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
- Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
- Опазване на компонентите на околната среда;
- Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.
 
 
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., а за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.
 
Изготвянето на проектите по подмярка 4.1.2 от НССЗ е в рамките на консултантските пакети, които Службата предоставя по подмярка 2.1.2. Те се предоставят на малките земеделски стопанства напълно безплатно шест основни консултантски пакета. Желаещите могат да подадат заявление за услугата във всеки от Териториалните областни офиси на НССЗ.
 
Службата предлага съдействие и при подаването на проектните предложения в новата електронна платформа Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) , допълниха от НССЗ.