Животновъдите да получават пасища и ливади от държавния и общински поземлен фонд без търг или конкурс на база на броя животни, който притежават. Това регламентира Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обнародван в Държавен вестник на 7 май 2014 г.

 

[news]

 

Седмица по-късно от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) излязоха с категорична позиция, че ЗСПЗЗ ограничава съществено правомощията на общините по управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд. ЗСПЗЗ предвижда съществени промени в условията и реда, касаещи отдаването на пасища и ливади – общинска собственост, под наем или аренда.

 

По силата на променената разпоредба на чл. 37и от ЗСПЗЗ, заинтересуваните лица вече ще подават заявления за ползване на общинските пасища и ливади пред директора на областната дирекция „Земеделие”, който назначава комисии по общини за разглеждане на заявленията. Областният управител от своя страна назначава областна комисия, която координира и контролира дейността на общинските комисии.

 

От НСОРБ заявиха, че още в хода на законодателната процедура са представили отрицателно становище пред компетентните институции. „В него мотивирано посочихме, че цитираната разпоредба от ЗСПЗЗ ограничава съществено правомощията на общините по управление и разпореждане със земеделски земи от общинския поземлен фонд, и същата следва да отпадне поради противоречие с основни принципи и правила на Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България и Закона за общинската собственост.

 

Подобна нормативна уредба предоставя по недопустим от правна гледна точка начин решаващи правомощия на държавни органи и структури на централната администрация по отношение разпределението на общински земи сред потенциалните им ползватели“, заявиха от НСОРБ.

 

От сдружението обмислят възможността за сезиране на Конституционния съд по реда на чл.149, ал.1, т.3 от Конституцията – повдигане на спор за компетентност между орган на местно самоуправление (общински съвет) и централен изпълнителен орган.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!