Депутатите приеха на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В него е записано, че се въвежда изискването всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите от тях площи.
 
В случай, че до този срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им ще се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие“, а при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.
 
В допълнение със законопроекта се предвижда да се осъществява контрол за наличието на броя и вида на животните, за които са разпределени пасища, мери и ливади, като е предвиден ред за изменението и прекратяването на сключените договори.
 
Със законопроекта е предвидено и при разпределението на земите от общинския и държавния поземлен фонд да се запази по възможност правото на ползване върху имотите по изтеклите договори, тъй като лицата са полагали грижи и са вложили средства да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
[news]
С промените в ЗСПЗЗ е предвидено от списъците на имотите, обявени за разпределение, да отпадне изискването те да съдържат данни за средното годишно рентно плащане за землището или за общината, тъй като се оказа, че то е твърде високо в сравнение с цените, определени по пазарен механизъм. В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) е определено, че договорите се сключват по цени, определени по пазарен механизъм, но не по-ниски от средното годишно рентно плащане за землището или за общината, които се оказват високи за животновъдите и те отказват да наемат разпределените им имоти. С последващи изменения и допълнения на ППЗСПЗЗ ще се предложи това изискване да отпадне и договорите да се сключват само по цените, определени по пазарен механизъм.
 
Направени са изменения и относно реда за плащане на сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения от имуществото на бившите ТКЗС, които се дължат от 10 февруари 2011 г. до момента на придобиване на собствеността върху земята. Предложените изменения са продиктувани от постъпващи жалби от собственици на сгради или съоръжения, придобити след определената в закона дата, които считат, че не следва да дължат суми за времето, през което реално не са ползвали земите. Съгласно действащата нормативна уредба моментът, от който настъпва дължимостта на сумите за ползване на земята, е точно определен в закона (от 10 февруари 2011 г.) и не е свързан с момента на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията, като тези суми се заплащат преди сключване на договора за покупко-продажба от лицето, което придобива право на собственост върху земята. Предвид основателността на възраженията, че новите купувачи плащат дълг на предишния собственик, за който не са били уведомени, в законопроекта са уредени различните хипотези за периодите на плащане, които отчитат момента на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията. За лицата, придобили собственост върху сградите или съоръженията след настъпване на дължимостта на сумите за ползване на земята (след 9 февруари 2011 г.), е предвидено, че те дължат тези суми от датата на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията до момента на придобиване на собствеността върху имота. За да не се допуснат фиктивни продажби на придобитите сгради и съоръжения и с цел да се избегне плащане на сумите за ползване на земята, в законопроекта е определено, че лицата, придобили сгради или съоръжения от имуществото на ТКЗС след влизането в сила на този закон, при подаване на заявление за придобиване на право на собственост върху застроените и прилежащи площи към сградите или съоръженията, представят към преписката документ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на разпореждането със сградите или съоръженията (по споразумение между продавача и купувача), като при извършване на разпоредителната сделка със сградите и съоръженията представят документ за платени суми за ползване на земята до момента на разпореждането с тях. 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!