Въвеждането на онлайн платформа за проведените растителнозащитни мероприятия се предвижда в нова проектонаредбата на Министерството на земеделието (МЗХГ) за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

Екоминистърът: Ще поискаме от парламента отсрочка за регистрацията на кладенци

Причините за налагането на акта са, че досега действащата Наредба № 112 от 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители, „не отразява съвременните правила и ред за извършване на фумигация в стопанството или като растителнозащитна услуга“, посочват от ведомството.

С готвената наредба ще се определят условията и реда за: 

- употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) с оборудване за прилагане на ПРЗ и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника;

- водене на записи от земеделските стопани в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ на хартиен и/или електронен носител;

- употреба на ПРЗ с авиационна техника;

- употреба на ПРЗ при извършване на фумигация и третиране на семена за посев. ПРЗ се употребяват, когато имат разрешение за пускане на пазара и употреба, издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

За отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия и торене, както и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител, се създава уеб базирана платформа, от която да се изготвя и статистическа информация, се посочва в проекта за наредба.

Заложено е платформата се администрира и поддържа от БАБХ.

„Вследствие на нормативно установени условия и ред за употреба на ПРЗ: изисквания към употребата на ПРЗ със специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника; ред за издаване на разрешение за прилагане на ПРЗ чрез въздушно пръскане; условия и ред за фумигация на растения и растителни продукти и условия и ред за третиране на семена за посев с ПРЗ, се очаква като резултат постигане на правилна и безопасна употреба на разрешени ПРЗ, в съответствие с условията на разрешението и по начин, който не допуска увреждането на други растения и растителни продукти, и не застрашава здравето на хората и животните, околната среда и биоразнообразието.“, се посочва в мотивите на проектонаредбата.

Авторите на рапоредбите уточняват, че проектът на наредбата е нотифициран и към Европейската комисия, а получените бележки от Европейската комисия са приети и отразени.

Проекта на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита е качен на сайта на МЗХГ със срок на приключване 18.11.2020 г.