Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще проведе ново преброяване на земеделските стопанства в България през 2020 г., като правилата за провеждането му ще бъдат уредени със специален закон.
 
 
Преброяването на фермите и стопанисваните от тях земи ще се извърши в целия ЕС. По правилата на Съюза това трябва да се прави веднъж на десет години.  
 
Земеделските стопани и всички заинтересовани лица могат да участват в обсъждането на правилата за предстоящото преброяване през следващите 30 дни в рамките на „Обществена консултация“, обявена от МЗХГ.
 
„Като държава членка на ЕС България има ангажимент да приложи пряко разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика на земеделските стопанства и да проведе преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.“, обясниха от министерството. 
 
Според документа целта на преброяването е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана информация за структурата на земеделските стопанства в страната. Преброяването ще предостави данни за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земята, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности на стопанството, за биологичното земеделие и за сградите за животни и управление на оборския тор. 
 
Събраните при преброяването статистически данни ще се използват от широк кръг от специалисти във властта и извън нея. Въз основа на събраната информация ще се взимат управленски решения и ще се разработват стратегии и политики в областта на земеделието.
 
„Преброяването на земеделските стопанства е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в областта на земеделието, което се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) и в което пряко са ангажирани Министерството на земеделието, храните и горите и структурите му, както и други ведомства, организации и органи на местното управление“, допълниха от министерството.
 
Бъдещият законопроект ще трябва да определи органите на преброяването, като посочи техния състав и функции, права и задължения. Очаква се това да бъдат МЗХГ, Централна комисия по преброяването, областни дирекции „Земеделие“, областни комисии по преброяването, контрольори и анкетьори. Специално внимание ще бъде обърнато на поверителността на първичната информация, която ще бъде събрана.