Земеделските производители да описват всички обстоятелства, свързани с дейността им когато използват горива. И всичко това да се случва в специален регистър, заверен от Общинската служба по земеделие. Това гласи проект на Наредба за реда и условията за водете на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

 

Земеделците могат да пестят от данъци

 

Проектодокументът е изготвен от икономическото министерство, а общественото му обсъждане продължава до 30 ноември.


В специалния регистър ще се вписват подробно данните за зареждане на земеделската техника извън обекта на стопаните, както и датата на зареждането на техниката, количеството на налятото гориво, землището, до което ще се транспортира техниката, регистрационния номер на всяка единица земеделска техника и не на последно място приблизителното количество на зареждане на всяка машина.


Предвидено е да се посочва основанието за ползване на техниката - вид и номер на документа за собственост, наем или други. В регистъра трябва да са описани също така идентификационни данни на обекта, за който се води регистъра, датата на зареждане на обекта и количеството на горивото.


Според експертите, внесли проектонаредбата, несъмнено новите изисквания ще допринесат за по-висока събираемост на данъчни и митнически задължения.


Определени са седем дейности, които подлежат на регистрация, като за всяка от тях са предвидени общи и специални условия за регистрация.

1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;

2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;

3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или  складови  стопанства  на  регистрирани  получатели  по  смисъла  на  Закона  за акцизите и данъчните складове;


4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;

5.  пълнене  на  бутилки  с  втечнени  нефтени  газове  (LPG)  извън  данъчни складове;
 
6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);

7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.