Наредба № 5 за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни, вече е обнародвана в брой 87 от 09.10.2020 г. на Държавен вестник.

Животновъд: В България сме само двама със станция за меласа

Новата наредба определя здравните изисквания към животните, от които се добиват храни, както при производството, преработката и дистрибуцията на хранителните продукти у нас, така и за въвеждането им от трети държави.

Продуктите от животински произход трябва да са получени от животни, които:

- не идват от стопанство, предприятие, територия или част от територия, които подлежат на ветеринарно-здравни ограничения, приложими за съответните животни и продукти съгласно нормативните актове, посочени в Приложение № 1 на нередбата;

- не са били добити/произведени в предприятие, в което по време на клането или производствения процес са се намирали заразени животни или със съмнение за зараза от една от болестите, предмет на нормативните актове, посочени в Приложение № 1, или трупове или части от тях на такива животни, освен ако съмнението е било отхвърлено – в случаи на месо и месни продукти;

- са от обекти за аквакултури и продукти от тях и са в съответствие с Наредба № 17 от 2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни.

Производството, преработката и дистрибуцията на хранителните продукти от животни, произхождащи от животновъден обект, който се намира на територия с наложени ветеринарно-здравни ограничения, също са урегулирани.

Те са допустими само ако животновъдният обект не е засегнат и липсва основание за съмнение, че е засегнат от заразна болест и може да се извършва, при условие че:

 - преди да бъдат подложени на преработката (посочена в Приложение № 2 на наредбата), продуктите са получени, обработени, транспортирани и съхранявани отделно или по различно време от тези, които отговарят на здравните изисквания, като условията за транспортиране извън територията с наложени ветеринарно-здравни ограничения са одобрени от БАБХ;

 - продуктите, които ще преминат преработката (посочена в Приложение № 2) са ясно идентифицирани;

 - продуктите ще преминат преработката (посочена в Приложение № 2), която гарантира безопасността на продукта и ще отстрани съответния ветеринарно-здравен проблем;

- преработката се извършва в предприятие, одобрено за тази цел от БАБХ.

"Официалните ветеринарни проверки за съответствие с изискванията на новата Наредба № 5, свързани с продуктите от животински произход за консумация от хора, се извършват от официални ветеринарни лекари", пише в наредбата.

Проверките ще се извършват без предварително уведомяване.

Посочени са и изискванията към здравната маркировка за прясно месо и към етикетът на храните, които не са преминали преработка, псочена в Приложение № 2 на нормативня акт.