Земеделското министерство публикува Проекторешение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Да преброим овцете, фермите и пасищата!

С предвидените изменения и допълнения в ЗПЗП се цели да се създадат необходимите законови предпоставки за интегриране на данни от различни информационни системи, с което да се подобри ефективността на разработване и прилагане на различни инструменти за финансово стимулиране на земеделските стопани, както и контрола по прилагане на секторното законодателство, пише в мотивите на законопроекта.

Предвижда се допълване на ИСАК със система за електронни услуги, която осигурява облекчаване на административната тежест. Ще се прецизира и определението на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 

Въвеждат се законови предпоставки заинтересовани лица да изразят несъгласие с данните в СИЗП по отношение на референтите парцели.

Промени са заложени и в текстовете за слой „Постоянно затревени площи“. Изяснява се възникването на задължение за възстановяване на разорани постоянно затревени площи.  

Допълнително към вече съществуващи законови ограничения се въвежда и ограничение на правното основание и за неизрядните наематели или арендатори на земи от ДПФ.

Размерът на правно основание за участници в доброволни споразумения и служебни разпределения по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) ще се отчита до размера на масивите за ползване, одобрени със заповед на оправомощено лице. 

Допълнително се ограничават възможностите за получаване на подпомагане за площи, които не са включени в регистрираната ползвана площ от земеделските стопани. 

С предложените изменения се отменя задължението за поставяне на печат на част от документите, включени в подаваните заявления за подпомагане.

„С оглед съдебната практика и за да се укажат по-конкретно различните хипотези за изплащане, намаляване или отказ от плащане от страна на Разплащателна агенция, се допълват случаите, за които може да се извърши или намали изплащане на финансово подпомагане, е записано в проектозакона.

С предлаганото изменение в ЗПЗП ще се удължи срокът за прилагане на държавната помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” до 31.12.2023 г.

„Проектът предвижда удължаване с пет години на срока, определен с § 14 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи за предоставяне от общинските съвети на земите от остатъчния поземлен фонд  за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост; за обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Срокът изтича на 22 декември 2020 г.“, пише още в мотивите за изменение.

Изтъква се, че недовършената поземлена реституция е проблем, идентифициран и от Европейския съд по правата на човека, като системно нарушение на чл. 1 от Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, за което се ангажира отговорността на държавата.

С продължаване за срок от пет години на ограниченията в разпореждането със земите по чл. 19 се гарантира пълното постигане целите на ЗСПЗЗ за възстановяване на собствеността или обезщетяване на собствениците на земеделски земи.

По проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗПЗП са проведени обществени консултации съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове със срок за предложения и становища 14 дни - до 23.10.2020 г.

В мотивите на Министерски съвет е записано, че по-краткият срок за обществена консултация се налага във връзка с изтичането на срока, определен с § 14 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.), който приключва на 22 декември 2020 г.