Земеделските стопани може да получат финансиране по три нови процедури. Възможностите за това бяха представени пред фермери и предприемачи в Областния информационен център (ОИЦ) – Добрич.
 
 
Управителят на центъра Геновева Друмева коментира публикуваните за обсъждане процедури по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”. По тази линия ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, микропредприятия и занаятчии в селските райони, които могат да кандидатстват за инвестиции в неземеделски дейности в секторите производство, услуги и занаяти.
 
Допустимите инвестиции и в трите процедури са закупуване на земя, сгради и нови машини и оборудване, изграждане или подобряване на недвижимото имущество, нематериални инвестиции, разходи за консултанти, архитекти и други. 
 
В рамките на процедурите не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или продукт или към туристически дейности и обекти. Минималната стойност на един проект е определена на 10 000 евро, а максималната инвестиция е 600 000 евро. Размера на безвъзмездната финансова помощ достига до 50%, а разликата до пълния размер на одобрените разходи се осигурява от кандидата.
 
 
Информационната среща, организирана от ОИЦ – Добрич, беше на тема „Европейски средства за бизнеса в градовете и селските райони”. В нея участваха над 40 представители на бизнеса, земеделски стопани, неправителствени организации. Началникът на „Регионален сектор Варна“ Владимир Бобев представи отворената процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството”. 
 
„С финансов ресурс от над 67 млн. лв. ще се подкрепят проекти на микро, малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., които са независими и развиват своята икономическа дейност в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства“, съобщиха от ОИЦ – Добрич.
 
Предприемачите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за реализиране на пазара на предприемачески идеи (стоки или услуги), като финансирането от страна на програмата може да е до 80%. 
 
Най-много точки при оценката на проектните предложения ще се дават за пазарната приложимост на предприемаческата идея, образованието и професионалния опит на предприемача и неговия квалифициран екип, жени предприемачи, проекти на лица до 29 г. и лица над 50 г., и които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационна стратегия за интелигентна специализация.