Промени в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС ще засегнат около 50 000 български фермери. Това стана ясно от проекта за измененията, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Новите правила ще се отнасят до производителите на зърно, до стопаните в биоземеделието, до лицата, контролиращи биологичното производство на земеделски и хранителни продукти, до преработвателите на зърно, доставчиците на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата и детските градини и самите учебни заведения.
 
Предвижда се да отпадне задължението на земеделските производители да подават декларации за произведени количества зърно по видове всяко тримесечие, тъй като има периоди, в които производство няма, става ясно от пакета документи по проектозакона.
 
В същото време преработвателите на зърно ще трябва да подават месечни декларации за преработеното зърно по видове, за да има ефективно наблюдение на пазара.
 
Ще има глоби за производителите на храни, които злоупотребяват с понятието „био“.
 
„Физическо или юридическо лице, което не е в система на контрол и се позовава на метода за биологично производство по отношение на дейности, извършвани от него по производство, преработка, съхранение, внос, износ или търговия на продукти се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.“, гласи проектозаконът.
 
 
Мотивите към него обясняват, че резултатите от одит, проведен в България от Хранителната и ветеринарна служба на Европейската комисия през ноември 2015 г. са наложили изменения в закона, които се отнасят до биопроизводството.
 
Ще се въведе правилото, че контролиращите лица в биопроизводството не трябва да извършват консултантска дейност. Европейската служба е препоръчала също да се намали рискът от упражняване на контролна дейност без акредитация.
 
Според земеделското министерство, от закона е добре да отпадне подробното разписване на мерките, включени в националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор, тъй като това затруднява процеса на тяхното прилагане.
 
„Финансирането в лозаро-винарския сектор се осъществява въз основа на одобрени за петгодишен период от Европейската комисия Национални програми за подпомагане и наредби, включващи подробни правила за условията и реда за прилагане на програмите“, обясняват мотивите.
 
 
МЗХГ е на мнение, че промените в закона ще постигнат няколко цели:
 
- Цялостно и точно прилагане на национално ниво на мерките включени в Общата организация на пазара на ЕС.
 
- Изпълнение на препоръките на Европейската комисия свързани с подобряване на системата за контрол върху биологичното производство на земеделски и хранители продукти.
 
- Изграждане на система за събиране на информация за производството, наличностите и цените на захар и изоглюкоза и за упражняване на контрол на подаването и достоверността на информацията, съгласно правото на ЕС.
 
- Осигуряване прилагането на схемата за предоставяна на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти на децата и учениците.
 
- Провеждането на ефективен мониторинг на пазара на зърно и изготвяне на точни зърнени баланси.
 
- Осигуряване на успешното прилагане на всички промоционални програми, одобрени от Европейската комисия.
 
- Опростяване на прилагането на националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.
 
Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 30 юни тази година.