Нов Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство е публикуван за обсъждане от Министерството на земеделието.

Пролетни тревоги: Каква ще е цената на гергьовските агнета?

Мотивите за промяната му са обвързани със Закона за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. След създаването на областни структури и включването в Съвета по животновъдство на национално представени организации от ведомството обясняват, че е нужно те да бъдат уредени, както и да бъдат ясно разписани критериите за тяхното участие.

В наименованието на проекта на Правилник отпада финансирането, тъй като дейността на Съвета не подлежи на финансиране.

„В предложения проект са разписани съставът и структурата на Съвета по животновъдство, членството, изискванията за представителност, функциите на Съвета на национално и областно ниво, организацията на дейността, задълженията на председателя, заместник-председателя, секретаря и членовете на Съвета“, изброяват от агроминистерството.

Така например едно от изискванията за членовете е: „Представител на национално представена организация в областта на животновъдството, определен за председател или заместник-председател на ОСЖ не може да членува в Съвета едновременно и като представител по чл. 4, т. 1.“ 

Членове, които не присъстват на повече от три поредни заседания на Съвета, могат да бъдат предложени за изключване.

В преходни и заключителни разпоредби на проекта е предвиден 3-месечен срок от влизането в сила на Правилника, в който организациите, които отговарят на изискванията за представителност, да могат да заявят участие за включване в състава на Съвета по животновъдство. 

Вносителите на проекта признават, че той е преправян веднъж след пускането му за обсъждане. Промените са отразени. Сегашният срок на процедурата е до 26 април.