Споразумение за новата ОСП се очаква да бъде постигнато най-рано през месец октомври на 2020 г. Това обяви Елси Катайнен, докладчикът в Европейския парламент по досието за Преходния регламент.

Субсидии: Периодът на преход ще бъде две години

Що се отнася до продължителността на преходния период, Катейн съобщи, че Съветът на ЕС и Парламентът са постигнали съгласие за двугодишен преходен период. Въпреки това все още има различие по въпроса дали да продължат, или не Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) през преходния период.

Съветът на ЕС и Европейският парламент не са на едно мнение и относно вътрешното сближаване по линия на директните плащания, пише в последния бюлетин за ОСП на Министерството на земеделието.

Европейският парламент би искал да види задължителни ангажименти, поети по време на преходния период. От своя страна обаче, Съветът на ЕС и Комисията искат да се запазят доброволните договорености. 

Съветът на ЕС и Комисията не приемат исканията на Европейския парламент за увеличаване на процентите на съфинансиране за редица програми, особено в лозаро-винарския сектор. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.