Новата Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания да остане без промяна, дори и след решението на Върховния административен съд (ВАС) за отпадане на чл. 23, касаещ подпомагането за овце-майки и кози-майки. Това предлага проектонаредба, публикуваната за обществено обсъждане.
 
 
В проектонаредбата е записано, че право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол ще имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода. Едно от условията е стопаните да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.  Разбира се, тези условия важат за всички, с изключение на тези от съответните автохтонни породи.
 
Остава и изискването в стопанството да са регистрирани приплоди от породи, ползвани за месо, съответстващи най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
 
[news]
Не са променени и изискванията за допустимите кандидати по схемата - земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
 
 
В доклада на зам.-министър Вергиния Кръстева е записано, че ВАС е приел, че оспорените разпоредби са приети при съществено нарушаване на административнопроизводствените правила. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Отмяната на оспорените разпоредби има действие занапред, т.е. от датата на влизане в сила на решението – 10.07.2018 г. В резултат обаче на направения към 1 август 2016 г. политически избор за промяна в схемите за директно подпомагане, обвързани с производството, които прилага страната,  схемата за обвързано подпомагане на  овце-майки  и кози-майки под селекционен контрол е нотифицирана към горепосочената дата пред Европейската комисия с параметрите, определени в отменения от ВАС чл. 23 от Наредбата. До окончателното произнасяне на ВАС по съдебния спор заявленията за подпомагане по схемата за кампания по директни плащания 2018 г. са приети от страна на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по реда и при условията, регламентирани в отменената правна норма. 
 
„С цел гарантиране успешното прилагане на схемите за обвързани директни плащания през кампания 2018, възниква необходимост от съответно допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, в частност за регламентиране на отпускането на субсидии по нотифицираната към 1 август 2016 г. пред Европейската комисия схема за обвързано подпомагане на овце-майки  и кози-майки под селекционен контрол“, пише в доклада на зам.-министър Кръстева. 
 
Остава изискването земеделските стопани, кандидати по схемата, да продължат да отглеждат заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Размерът на помощта по схемата отново ще се определя на брой допустими за подпомагане животни. 
 
 
Общественото обсъждане продължава до 22 август 2018 г.