Проект на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти е обявен за обществено обсъждане до 2 декември.

 

Проектът е публикуван на правителствения портал за обществени консултации. Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти се издава на основание на чл. 15, т. 1 и 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

 

Приложеният проект на Постановление на Министерския съвет е за определяне на реда и условията за администриране на процедурите за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти в съответствие със законодателството на ЕС за администриране на системите за лицензиране на вноса и износа на земеделски продукти, което се прилага директно от държавите-членки на Съюза.

 

Проектът на Наредба отменя действащата към момента Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с ПМС № 71 от 02.04.2007 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.), тъй като в нея има изискване за предоставяне на документи, които са публично достъпни и копие от документи за самоличност.

 

В проекта е предвидено при регистрацията на вносителите и износителите на земеделски продукти от и за трети страни да отпадне изискването за представяне на удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и регистрация по ЗДДС. С проекта на Наредбата се предвижда отпадане на изискването за представяне на копие от лична карта на вносителите и износителите, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и прецизиране на някои разпоредби, неприложими към настоящия момент.

 

При износ на земеделски продукти ще се изисква представянето пред ДФ „Земеделие” на документи, доказващи напускането на митническата територия на Съюза (Т5).

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!