Земеделски производител на храни, който не осигури достъп на контролен орган до обекта си, ще се наказва с глоба в размер от 2000 до 5000 лв., предвижда проект на нов Закон за управление на агрохранителната верига.

Министерството: Два закона ще подобрят контрола върху храните

Документът беше публикуван днес от аграрното министерство за обществено обсъждане.

Изработването на Закон за управление на агрохранителната верига се обяснява с факта, че досега у нас няма единен закон, който да обединява цялата дейност по агрохранителната верига, като посочва ясно отделните елементи в тяхната цялост и конкретните компетентности на контролните органи.

Една четвърт или общо 25 от членовете в проекта за нов закон са посветени на глобите и имуществените санкции. Най-общо нарушенията по агрохранителната верига ще се наказват с глоби от 500 до 5000 лв., а при повторение – от 1000 лв. до 8000 лв., ако не е предвидена по-тежка санкция за конкретното провинение.

Проектът ще направи промени в някои от текстовете и ще съгласува прилагането на десет действащи закона. Това са Закон за храните; Закон за ветеринарномедицинската дейност; Закон за фуражите; Закон за здравето на растенията; Закон за прилагане на Общaта организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; Закон за генетично модифицираните организми; Закон за посевния и посадъчен материал; Закон за животновъдството; Закон за пчеларството; Закон за виното и спиртните напитки.

Експертите на министерството обясняват, че тези закони регламентират сегментирано елементите на агрохранителната верига и „не става ясен обхвата им в нейната цялост, като един непрекъснат процес, започващ с първичното производство, здравеопазването и хуманно отношение към животните и здравето на растенията, преминаването през всички етапи на събиране, транспортиране, преработката и дистрибуцията на крайния продукт, готов за консумация от хората".

Идеята е бъдещият закон да създаде една обща рамка, която да регламентира същността на агрохранителната верига и включените в нея елементи.

„За първи път се посочват конкретно компетентните органи, които провеждат политиката в тази област, органите, които осъществяват официалния контрол върху отделните елементи на агрохранителната верига и органът, извършващ оценката на риска по агрохранителната верига“, пишат експертите.

Новият закон ще трябва да премахне и сегашното припокриване на текстове в специалните закони, което позволява размиване на задълженията и отговорностите между функциите на отделните контролни органи.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е до 2 декември тази година.

Първоначално предвижданията на земеделското министерство са били новият закон да влезе в сила от 14 декември 2019 г. Отделените две седмици обаче едва ли ще са достатъчни за приемането му от правителството и от парламента на първо и второ четене.