Примерите за съвременните технологии и приложението им в земеделската практика са много и разнообразни, но във всички случаи стъпват върху стабилните основи на сътрудничеството и опита от практиката. В Италия и Испания, където кооперирането е на изключително високо ниво, науката и бизнесът често работят заедно за постигане на високи резултати и желаното от потребителите качество при произвежданата земеделска продукция. Примери за успешно сътрудничество, надградено с модерни технологични решения бяха представени по време на двудневен семинар на тема „Революция на данните: новите бизнес модели в агро-хранителния сектор”, който се проведе в София. Семинарът се организира в рамките на Европейското партньорство за иновации в земеделието (EIP-AGRI) от Генерална дирекция Земеделие на ЕК, в партньорство с Института за агростратегии и иновации. 
 
По-добро мляко, по италиански
 
Milk Money е първата он-лайн базирана система, определяща еталоните по отношение на разходите за производство на мляко в Италия. Инструментът е разработен от CRPA (Център за изучаване на животновъдната продукция) с финансовата подкрепа на областта Емилия Романия. Всеки технически съветник или млекопроизводител, който заплаща годишна такса, може лесно да получи достъп до системата, която изчислява разходите при производството на мляко, приходите и рентабилността и след това тези резултати се сравняват с определена група стопанства, избрани по специално зададени критерии.
 
Възможността за сравнение на собствените резултати с група от стопанства, разположени в една и съща зона, дава възможност на земеделския производител да разбере по кои разходни или приходни пера има отклонения, както и да се направят необходимите изследвания, за да се разберат  причините, които се крият зад това. Тази информация е важна за адаптиране на бизнес стратегията и за подобряване на рентабилността на стопанствата.
 
Съвместна работа между производството и науката в Испания
 
Проектът CINCINNATUS е насочен към науката, земеделието и сътрудничеството помежду им. Целта му е да развие смартфон приложение и он-лайн услуга, която да трансформира събраните сателитни данни за влажността на почвата в данни, които са лесни за използване от фермерите. Тези данни трябва да са предоставени по достъпен и разбираем начин и да подпомагат земеделските производители при вземането на решения, които да подобрят производството им. Благодарение на проекта се създава уеб-базиран интерфейс и смартфон приложение с две основни функции: Първата е събиране и предоставяне на научна информация за фермерите по отношение на влажността на почвата и това как тя се променя в тяхното конкретно стопанство с течение на ден, седмица или няколко месеца. Втората функция на приложението е събиране на информация от фермерите за това как се променя земята/почвата вследствие на обичайни земеделски дейности като напояване, оран и прибиране на реколтата.
Комбинацията от данните, събрани по този начин осигурява още по-надеждна база данни за влажността на почвата, които могат да бъдат използвани както от производителите, така и от научните работници.
 
Материалът е разработен по материали на ЕПИ-АГРИ и е предоставен от Институт за агростратегии и иновации, част от информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“