Постановление 79 от 10 април 2014 г. регламентира създаването на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. В Споразумението са очертани перспективите пред агросектора до 2020 г. Това е стратегическият документ, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

 

Националният комитет ще бъде колективен орган, в който ще участва и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“. За всяка европейска програма ще бъдат създадени и специализирани Комитети. Според разпоредбите на Постановление 79 те трябва да бъдат структурирани до 3 месеца след влизането в сила на постановлението (обнародвано в Държавен вестник, бр. 34 от 15 април 2014 г.).

 

Задачите на бъдещия Комитет за наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. включват разглеждане и одобряване на индикативната годишна работна програма, която се изготвя от управляващия орган на ПРСР, както и последващи изменения в програмата. Комитетът ще следи за изпълнението на ПРСР до 2020 г., включително и заключенията и препоръките от годишните контролни одитни доклади по ПРСР 2014-2020 г. Според влязлото в сила днес постановление, Комитетът за наблюдение на ПРСР ще трябва да участва в Националната мрежа за селските райони с цел обмен на информация за изпълнението на програмата.

 

Комитетът за наблюдение на ПРСР ще се състои от председател, членове и наблюдатели. Поименният състав на Комитетът за наблюдение на ПРСР трябва да е ясен до 15 юли. След това – пак в рамките на 3 месеца – Комитетът трябва да проведе заседание, на което се приемат вътрешните правила за работа и кодексът на поведение.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!