Тютюнопроизводителите, които не са получили de minimis в началото на годината, могат да кандидатстват за помощта от 1 до 15 август, съобщават от ДФ „Земеделие” (ДФЗ).

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Към момента тези стопани са вписани в регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г., имат реализирани количества от произведения през 2021 г. тютюн и вече могат да получават помощта за компенсиране на част от производствените разходи в сектора, уточняват от ведомството.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции (ОД) на Държавен Фонд ”Земеделие“ (ДФЗ). Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, както и по седалището на юридическото лице. Кандидатстването става лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. 

ДФЗ: Помощта се предоставя за площ, а определената ставка е в размер на 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).

Утвърденият бюджет по схемата е в размер на 360 000 лв., а срокът за изплащане на помощта е до 31 август 2022 г. Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години.

Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.