На 24 септември изтича крайният срок за подаването на заявления по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. 

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

Началото бе дадено на 1 септември. Общият бюджет за 2021 г. нарасна от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. с решение на УС на ДФЗ в края на месец юли. Преди това получихме одобрението на ЕК, която нотифицира удължи прилагането на помощта до 31 декември 2023 г.

Документи се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица.

Към заявлението за подпомагане е нужно да се прилагат копия от фактурите за купено гориво.

След приема на документи НАП ще проверява фактурите. Помощта се изплаща на земеделските стопани от Агенция „Митници“ чрез ДФЗ. 

Право да кандидатстват имат земеделски производители в секторите „Растениевъдство" и „Животновъдство“. Подпомагането е под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

От кандидатите се изисква да бъдат регистрирани като земеделски производители със заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ, както и за предходната стопанска година. 

Освен това те трябва да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

Стопаните, които отглеждат животни, но не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

За сравнение миналата година ДФЗ преведе първия транш в размер на близо 72,4 млн. лв. на 11 504 земеделски стопани на 27 ноември. Останалата част в размер на над 10 млн. лв. на 25 януари 2021 г.