Проект на Правила за определяне на областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, които да се прилагат от 2023 г., ще представи Министерството на земеделието на 15 декември.

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Те ще бъдат заложени в Стратегическия ни план за 2023-2027 г. и ще бъдат обсъдени на 17-ото заседание на Тематичната работна група, научи Агри.БГ. След като Стратегическият план бъде обнародван, ще се направи изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), за да се въведат понятията национално, регионално и областно представителни браншови организации. 

Министърът на земеделието следва да издаде наредба, която да въведе изискванията и да определи срок за създаване на регистър. Информацията в него ще се проверява за съответствие с данни от ВЕТИС, РЗС, ИСАК и други.

Областно представителни браншови организации

Те се създават по инициатива на физически и/или юридически лица, които осъществяват дейности в посочените сектори и браншове в една област, съобразно административно-териториалното деление на страната. В нея могат да членуват максимум 6 члена от една съседна област, ако в тази област няма регистрирана такава в същия бранш.

Областно представителна браншова организация може да бъде юридическо лице, което е регистрирано по реда на Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по реда на друг специален закон. Във всяка област за съответния сектор и бранш може да има една или повече областно представителни браншови организации.

В тях членуват минимум 7 земеделски стопани, регистрирани за предходната година по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. При новорегистрирани производители данните се взимат към текущата година. Допълнително изискване за животновъдите е да имат регистриран обект по реда на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, както и да членуват само в една областна браншова организация за съответния вид животни.

Регионално представителни браншови организации

Те могат да бъдат юридическо лице, което е регистрирано по Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по реда на друг специален закон. В тях членуват най-малко две областно представителни браншови организации от един и същи сектор и бранш. Нужна е също териториална непрекъснатост в областите, от които имат членове.

Национално представителни браншови организации

Те могат да бъдат юридическо лице, което е регистрирано по Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по реда на друг специален закон.

В сектора на растениевъдството една такава организация трябва да обединява най-малко седем областно представителни браншови организации или да има областни структури в не по-малко от седем области на страната, с минимален брой от седем члена във всяка област.

Същото важи и за сектора на животновъдството, но там има и още едно изискване: да има членове, които отглеждат минимум 30% от вида животни в страната или представляват 30% от стопанствата на територията на страната за съответния вид животни спрямо официалната статистика на Министерството на земеделието.

Ако една браншова организация не може да отговори на тези изисквания поради териториални или други специфики на съответния вид култури/животни, може да бъде вписана като национална само по преценка на земеделския министър.

Националните кооперативни съюзи, създадени по Закона за кооперациите, се вписват в регистъра като национално представителни браншови организации, ако обединяват най-малко седем областно представителни браншови организации. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg