Ръководствата на Нациаоналната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), МЗХ и ДФЗ се срещнаха за дискутиране и намиране на решения на актуалните за сектора проблеми, съобщиха от НАЗ. 
 
Обсъден бе въпросът за закъснението на реалното стартиране на кампанията по очертаването на площите за подпомагане в системата ИСАК. МЗХ информира, че работи по отстраняването на всички технически неизправности и по зареждане на географската визуализация на индивидуалното правно основание на бенефициентите. Повечето от общинските служби „Земеделие” са със заредени валидирани данни, включително и с данните по Наредба 3, но остават около 50 общини, при които ще има и допълнително забавяне. За съжаление, срокът на кампанията не може да бъде удължен, за да се компенсира изоставането, тъй като европейските регламенти не позволяват подобна процедура и тази година.
 
НАЗ постави и въпроса за липсата на уведомителни писма и компенсаторни плащания по двете орнитологични направления на м.10 „Агроекология и климат”, както и по дейността „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи”. След направената актуализация на специализирания слой на местообитанията на птиците и след приключване на допълнителните проверки по направленията на м.10 предстои скорошно информиране на кандидатите относно одобрението им по направленията, както и реализиране на забавените плащания. Добрата новина е, че се запазват компенсаторните ставки, така както са по Наредба 7 и за орнитологичните направления и за дейността по контрол на почвената ерозия. Лошата е, че са редуцирани доста от заявените площи и няма да се получат компенсаторни плащания за тях.
 
След връщането на забележки от страна на Европейската комисия, предстои отварянето и на новото направление по м.10 „Агроекология и климат”, а именно „Подсигуряване на разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване”.
 
МЗХ съобщи и добрата новина за скорошното стартиране на прилагането на държавната помощ за намален акциз за земеделско гориво за 2015г. с извършване на плащанията през 2016г. Схемата за държавната помощ е одобрена с период на прилагане до 2020г.
 
Ребром бе поставен от представителите на НАЗ и въпросът за забавянето в изпълнението на ангажимента за приемане на Закон за браншовите организации в сектор „Земеделие”.
 
Детайлно разисквана бе и темата за първия прием и одобрените проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. ДФЗ разясни, че има само един одобрен и договориран проект на изцяло зърнопроизводително стопанство, който е за отглеждане на пшеница биологично производство. НАЗ предложи обмисляне на възможността за осигуряване на гарантиран бюджет за сектор „Зърнопроизводство” и реализиране на целеви прием за земеделска техника.
 
ДФЗ представи и своята програма за контрол и мониторинг на реализирането и ефективността на договорираните проекти по подмярка 4.1. Ръководството на ДФЗ изложи и своите реалистични срокове за предстоящото изплащане на средствата по схеми и мерки на директните плащания и ПРСР, съобщиха от НАЗ.