Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) настоява в писмо до министъра на земеделието Васил Грудев да се организира обществено обсъждане относно прилагането на Схемата за малките земеделски стопанства.

 

„Липсата на яснота около прилагането на Схемата за дребните земеделски стопани от 2015 г. провокира НАЗ да се обърне към министъра на земеделието и храните с искане за провеждане на обществено обсъждане на правилата и изискванията по схемата“, заявяват от браншовата организация.

[news]

В своето писмо до министър Грудев НАЗ посочва като задължително условие подпомагането да бъде насочено към реални и регистрирани земеделски производители, които спазват данъчното законодателство и не са в сивата икономика.

 

НАЗ алармира и за следните потенциални заплахи пред развитието на сектор „Земеделие“ при прилагането на Схемата за дребни земеделски стопани:

 

1. Схемата за дребни земеделски стопани ще възпрепятства устойчивото развитие на земеделските стопанства, тъй като ще доведе до изкривяване на реалния пазар на арендуване и наемане на земеделска земя и до изнудване на работещите земеделски производители;

 

2. Съществува риск от голям брой застъпвания и двойно декларирани площи, поради непрецизно очертаване на площите от страна на новорегистриралите се дребни стопани. Това ще доведе до покачване на процента от грешки при очертаването и съответно до налагане на санкции на България от страна на ЕК;

 

3. Отприщване на вълна от желаещи дребни собственици за участие в схемата без реално да се занимават със земеделие и да обработват заявената земя, което е в противоречие с основните цели на Общата селскостопанска политика;

 

4. Предизвикване на изкуствено раздробяване на земеделските стопанства (по аналог на Схемата за преразпределително плащане) с цел облагодетелстване по схемата, което ще доведе до редуциране на подкрепата за реално работещите дребни земеделски стопани;

 

5. Схемата за дребни земеделски стопани с раздаване на пари на глава от населението не стимулира производителността на труда, която е основен показател за всеки икономически отрасъл, а точно обратното изземва ролята на социалното подпомагане;

 

6. Схемата за дребни земеделски стопани, разписана в сегашния си вариант, няма да спре обезлюдяването на селата, тъй като не необходимо да живееш и работиш на село, за да очертаеш 5 декара собствена или наета земя и да получиш подпомагане за площта;

 

7. С цел предотвратяване на потенциалната заплаха за екологията и биоразнообразието в страната бенефициентите на схемата за дребни стопани също следва да подлежат на контрол за спазване на добри земеделски практики, както и да събюдават националните стандарти за употреба на препарати за растителна защита и торове. Дребните стопани е необходимо да опазват почвата от ерозия и да се съобразяват с налични в съседство пчелини и биологични и агроекологични производства.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!