Сума, равна на най-малко 2% от средствата за директни плащания, ще бъде отделена за младите фермери в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Това гласи първият проект на регламент за финансовите разпоредби за директните плащания в стратегическите планове, съобщи ОДЗ-Кюстендил.
 
 
Съгласно проекта на регламент за стратегическите планове на държавите членки, правилата за финансово управление на ОСП се установяват отделно за двата фонда и за дейностите, подпомагани по линия на всеки от тях. Трябва обаче да се има предвид, че новият модел за осъществяване на политиката предоставя повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки за постигането на техните цели. Проектът предвижда подпомагането за директни плащания в рамките на стратегическите планове по ОСП да бъде предоставено в рамките на средствата, разпределени за всяка държава членка. Разходите са допустими от 1 януари на годината, следваща одобрението на стратегическия план за ОСП. По този въпрос повечето държави членки изрично подчертаха, че трябва да бъдат избегнати забавяния в процеса на одобрение на стратегическите планове от Комисията, както и да се осигури непрекъснатост на плащанията. 
 
В момента Комисията предвижда стратегическите планове на държавите членки ще бъдат одобрени през 2020 и ще влязат в сила от 1 януари 2021 г. В отговор на исканията на някои държави членки да се предостави повече информация за финансирането на интервенциите за млади земеделски стопани беше уточнено, че сума, равна на най-малко 2% от средствата за директни плащания, е за млади фермери. Тази сума може да бъде изразходвана за: 
- допълнителна подкрепа за доходите на младите земеделски стопани (ЕФГЗ); 
 
- за установяване на млади земеделски стопани (ЕЗФРСР), като 2% се отнасят до изчисляването на сумата, а не до източника на финансиране. 
 
Интервенциите за млади земеделски стопани ще могат да се финансират и от двата фонда. Различни позиции изразиха държавите членки и относно модела за прилагане на обвързаната подкрепа през следващия програмен период, както по отношение на максималния бюджет за обвързана подкрепа, така и по отношение на обхвата. Една част от държавите членки настояват да се запази текущото подпомагане от 13%+2% и дори да се надвиши. Друга част обаче считат, че обвързаната подкрепа води до нарушаване конкуренцията на пазара и силно настояват да бъде поетапно намалена и отменена. Относно подпомаганите сектори, част от страните-членки настояха да се включат повече сектори, докато други нямаха искания по този елемент.
 
България изрази позицията си, че директните плащания са успешен инструмент с висока степен на яснота и почти пълна усвояемост на планирания финансов ресурс и имат съществена роля за формиране на дохода на земеделските стопани, засилват устойчивостта на стопанствата и оказват положително влияние върху екологичния статус на регионите, чрез прилагането на практики, благоприятни за климата и околната среда. Отчитайки многофункционалността на директните плащания са необходими достатъчно средства, за да могат да се постигнат многобройните цели на ОСП.
 
Обвързаната подкрепа е много важен инструмент за България за подпомагане на секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, протеинови култури. Намалението й е абсолютно неприемливо за нас, защото може да предизвика срив в подпомаганите сектори, които имат критична необходимост от това финансиране. Обвързаните плащания следва да се приложат дори с по-голям финансов ресурс,  а обхватът и трябва да се разшири.