По време на неформалната среща на аграрните министри в ЕС Европейската комисията (ЕК) предостави актуална информация за състоянието на европейския селскостопански сектор и пазари, като подчерта, че като цяло хранително-вкусовият сектор показа устойчивост и гарантира продоволствената сигурност по време на кризата с COVID-19, съобщиха от пресофиса на ЕК. 

Овощарите броят щетите преди сезона на застраховките

Министрите изтъкнаха отрицателните последици от неотдавнашните слани, особено за лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете; няколко министри настойчиво приканиха Комисията да предостави допълнителна подкрепа за засегнатите сектори.

Министрите проведоха стратегическо обсъждане относно посоката, която следва да поемат търговските отношения на ЕС с трети държави (както и други имащи отношение външни политики на ЕС), за да се запазят устойчивостта и екологичните достойнства на хранително-вкусовия сектор на ЕС. Министрите изразиха подкрепа за отворена, устойчива и амбициозна програма в областта на търговията, която да гарантира еднакви условия на конкуренция и подкрепа за по-чувствителните сектори.

Министрите коментираха и актуализираното проучване на Съвместния изследователски център относно кумулативното икономическо въздействие на текущите и предстоящите търговски преговори върху селскостопанския сектор на ЕС: основните искания бяха по-редовни актуализации и по-подробен анализ на въздействието на търговските споразумения върху различните региони и сектори.

Комисията информира министрите за резултатите от оценката на стратегията на ЕС за хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. и обяви намерението си да представи съответно законодателно предложение до края на 2023 г. Няколко министри изтъкнаха значението на хуманното отношение към животните и добавиха необходимостта от преразглеждане на законодателството относно транспортирането на животни.

Делегацията на Германия прикани Комисията да разгледа възможността за разширяване на задължителното етикетиране на методите за отглеждане на кокошките върху храни, които съдържат яйца като съставка на преработена храна (например макаронени изделия, майонеза). Тази инициатива получи подкрепата на няколко държави членки, които подчертаха добавената стойност на тази информация за потребителите.