Максимален брой точки (15) за стопанствата в необлагодетелствани райони с природни и други ограничения в бъдещите приеми по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. За това настояват от Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) в писмо до земеделското министерство.

Подмярка 4.1: Кой ще има предимство в следващия прием?

Предвидените приоритетни точки за тези кандидати към момента са 5. „SWOT анализът ясно показва, че комбинацията или натрупването на ограничаващи фактори в тези райони, води до неравнопоставеност между земеделските стопани. През 2016 г. в стопанствата с планинско земеделие е произведена 3,6 пъти по-малко брутна продукция в сравнение с всички останали. Подпомагането на тези стопанства е жизнено необходимо“, обосновават искането си по инвестиционната мякрка от сектора.

Критериите по подмярка 4.1 за бъдещите приеми бяха обсъдени преди дни с браншовите организации. Стана ясно, че ще се приоритизират чувствителните сектори с до 10 точки, но някои представители възразиха, че те са недостатъчни и поискаха 20 точки предимство.

От НАК не са съгласни и с допълнителното точкуване за инвестиции за биосигурност в животновъдните стопанства. „За повишаване на тези мерките при животновъдните стопанства има отделна инвестиционна мярка 5.1, по която всеки, който желае да подобри биосигурността си, може да кандидатства”,  заявяват от асоциацията. Изтъкват и доводи да не се привилегироват кандидати с намаление на приходите от продажби на селскостопанска продукция в сравнение с 2019 г. 

“Редица външни и вътрешни фактори определят цените на пазара и приходите от продажби в едно стопанство. Ниско качество на произведена продукция, намален добив поради субективни грешки или лоши климатични условия, по-ниски пазарни цени от предходната година, неправилно позициониране на пазара и т.н. Що се касае до намаляване на продажбите вследствие на пазарните смущения породени от коронавируса, имаше компенсаторна мярка 21, по която земеделските стопанства бяха финансово компенсирани през 2020 г.”, пише в писмото до аграрното ведомство.

Освен критики, представителите на картофопроизводството правят и предложение: "При критериите за оценка за допълнително приоритизиране по мярка 4.1 да се включат и кандидати в преход, сключили договор и регистрирали площи до 31.12.2020 г. в биологичния регистър". В настоящите заложени критерии производство на биологично сертифицирани продукти ще се разглежда с 10 точки предимство по подмярката.

картофопроизводителите припомнят, чееЕдна от целите на Европейския съюз (ЕС) е биологичното производство да обхваща 25% от общо използваната земеделска площ (ИЗП) до 2030 г. В момента средният размер на биологичните ИЗП в ЕС по данни на Евростат е 7,6% от площите, а в България е едва 3%.

"За да покрием средния размер в момента, е необходимо да стимулираме преминаването от конвенционално към биологично производство. Периодът на преход в едно стопанство е най-рисков, защото нито могат да се използват конвенционални продукти за растителна защита и торове, нито добитата продукция е биологично сертифицирана и е с по-висока цена. Необходима е допълнителна мотивация”, заявяват от НАК.