Утвърденият бюджет по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на  болести по животните“ за 2015 г. се редуцира от 15 000 000 лв. на 13 300 000 лв. Това става ясно от Протокол на заседание на Управителния съвет на ДФЗ
 
Бюджетът се разпределя за изплащане на извършени услуги от регистрирани ветеринарни лекари на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. в размер до 7 691 276 лв. За изплащане на БАБХ за покриване на разходите за закупуване на ваксини и диагностикуми, използвани на терена, необходими за извършване на дейности от обхвата на схемата, предвидени в ДПП и Програмите за надзор за 2015 г. в размер на 72 000 лв.
 
Отпуска се и финансов ресурс за изплащане на акредитираните лаборатории за извършване на диагностични изследвания на проби, взети и предоставени от регистрираните ветеринарни лекари през 2015 г. в размер до 5 536 724 лв., в т.ч. До 3 510 943 лв. за акредитираните лаборатории по договор за обществена поръчка и до 2 025 781 лв. за акредитираните лаборатории на БАБХ.
 
В доклада се посочва още, че се предоставя възможност на регистрираните ветеринарни лекари да поставят закупен от тях диагностикум „Туберкулин – говежди PPD”, за изпълнение на мероприятията по туберкулинизациятасъгласно Държавната профилактична програма за 2015 г.
 
Средствата за закупените диагностикуми се възстановяват на регистрираните ветеринарни лекари след предоставяне на разходоправдателни документи, като на подпомагане подлежи само броя на използвани количества диагностикуми, извън предоставените количества диагностикуми от ОД на БАБХ, съгласно точка 3.4 на Раздел 2 от указанията и при недостиг за изпълнение на имунопрофилактичния план. Като допустим разход за закупуването на диагностикума „Туберкулин – говежди PPD” се признава единична стойност на доза до 0,50 лв. без ДДС.
 
Приема изменение на указания за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите“ през 2015 г. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!