Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват, след като на заседанието на правителството беше решено, че ще се отделят 42 млн. евро за целта. 

Дигитализацията - мега темата на нашето време

Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Министерският съвет одобри десето изменение на Програмата, с което се осигурява балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво, се казва в съобщение на правителствената информационна служба. 

С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“ във връзка с включване на нови защитени зони по Директивата за опазването на дивите птици и по Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. 

Идеята е още от 1 март да бъдат предоставени компенсаторни плащания по мярка 12 на земеделски стопани.