От  днес 21 юли, вторник, влиза в сила Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство, които бяха регламентирани с последните промени в Кодекса на труда (чл. 114а). За целта в регионалните дирекции „Инспекция по труда“ е създадена организация за заверяване на новия вид трудови договори. Заверяването им ще се извършва в дирекциите по местонахождение на обработваемата площ, на която ще полагат труд наетите.
 
Работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ и само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С едно лице могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни.
[news]
При заверяването на договорите работодателите трябва да удостоверят самоличността си с лична карта, да предоставят регистрационна карта на земеделски производител/стопанин, заверена за 2015 г. от областната дирекция „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните“, и анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител (приложение към регистрационната карта). Право да заверят такива договори имат само работодатели, за които от анкетната карта е видно, че обработват плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, изискващи ръчна обработка и прибиране на реколтата. Трябва да предоставят и платежни документи за авансово внесени осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, „Трудова злополука и професионална болест“, за здравно осигуряване и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.). От тях трябва да е видно, че са внесени авансови осигурителни вноски за съответния брой лица, които ще бъдат наети на трудови договори по чл. 114а от Кодекса на труда. Договорите могат да се регистрират и от упълномощено лице, което трябва да представи пълномощно - оригинал, както и да удостовери самоличността си с лична карта.
 
От НАП има предоставени данни за размера и сумите на осигурителните вноски по фондовете на ДОО („Пенсии“, „Трудова злополука и професионална болест“), здравно осигуряване и Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) при минимален осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии. Това са минималните суми на осигурителните вноски, които трябва да бъдат внесени авансово. Предоставена е и информация за сметките, по които трябва да се внесат сумите. Информацията за процедурата по заверяването на еднодневните трудови договори, както и за начина на авансовото плащане на осигурителните вноски, работодателите могат да получат от специално разработените указания, публикувани в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в секцията „За работодатели и работещи“, рубрика „Трудови правоотношения“, както и от информационните табла на място в регионалните дирекции.
 
Главна инспекция по труда създава специален регистър на еднодневните трудови договори, данните от който ще се използват за оптимизиране на контролната дейност. Ще се следи кои работодатели - земеделски стопани, не са заверили еднодневни трудови договори, а в същото време големината на обработваемите им площи предполага наемането на много работна ръка. Ще се проверяват и работодатели, които са взели договори, но обработката на площите им предполага наемането на повече работници.
 
С промени в редица закони се регламентира, че лицата, наети на еднодневни трудови договори, няма да губят право на социални помощи и обезщетение за безработица. По-подробна информация как да запазят правата си, работещите трябва да потърсят от бюрата по труда и дирекциите „Социално подпомагане“.
 
Новите договори не могат да бъдат с продължителност, различна от 8 часа, както и не може да се променя формата и съдържанието им. В дирекциите „Инспекция по труда“ ще се заверяват само договори, които съответстват по форма и съдържание на утвърдения с Наредбата образец и съответно само те ще се считат за валидно сключени. Не е допустимо да се премахват или добавят клаузи от образеца на трудовия договор. Образците на еднодневните трудови договори могат да бъдат получени и попълнени на място в дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ в момента на заверяването им.
 
С цел по-бързото обслужване, земеделските производители могат да ги изтеглят и от сайта на Главна инспекция по труда, секция „Административно обслужване“, рубрика „Формуляри“, за да попълнят предварително данните за работодателя. Формулярът позволява попълването им чрез компютър преди заверяването. Заверяват се два екземпляра от образците на трудови договор (задължително във формат А4), които получават един и същ уникален номер - единият се съхранява от работодателя, а другият се предоставя на работника. При проверка работещият трябва да има готовност да го предостави на контролните органи.
 
Не е допустимо в договора предварително да се попълват данни за наетото лице. Те се въвеждат сутрин, преди започване на работа. Всеки ден, в който работниците се наемат на договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се сключва нов трудов договор, включително и когато страните не се променят. В него се съдържат данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на дневното трудово възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и др. Възнаграждението се изплаща на наетите ежедневно, в края на работния ден, срещу разписка, неразделна част от образеца на трудовия договор.
 
Образците на трудови договори са валидни до края на годината, за която са заверени. Неизползваните образци могат да бъдат върнати в дирекцията „Инспекция по труда“, в която са заверени, за което се съставя протокол.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!