Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 200 776 380 лв. по Екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), съобщават от ведомството и подчертават, че продължава изплащането на субсидиите по екосхемите за Кампания 2023.

ДФЗ: До края на седмицата предстоят плащания, работи се на пълни обороти

За Кампания 2023 Еко-НИП е схемата, към която се отчита най-голям интерес от страна на земеделските стопани. С това плащане финансова подкрепа са получили 14 350 фермери, които прилагат допустимите за интервенцията дейности, описани в чл. 41 на Наредба № 3 от 10 март 2023 г. 

По Еко-НИП допустими за подпомагане са бенефициери, които прилагат следните екологични практики, в рамките на своето стопанство: 

- Върху площите, с които кандидатства стопанинът, не трябва да се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат, и  

- Ако се прилагат продукти за растителна защита – инсектициди, хербициди и фунгициди се използват само продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба, или

- Прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата БАБХ.

Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.

Плащането по Еко-НИП е на хектар допустима земеделска земя, която е диференцирана според вида земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи.

Ставките, по които е изплатено подпомагането, са определени  със заповед на министъра на земеделието и храните (РД09-710 от 26.06.2024 г.). Те се разпределят както следва:

  • за обработваеми земи – 102,14 лв. на хектар;
  • за трайни насаждения – 193,20 лв. на хектар;
  • за постоянно затревени площи – 9,20 лв. на хектар.

Еко-НИП е пряко насочена както към запазване на екологичното състояние на почвите и водите, така и към производство на по-чисти храни. Интервенцията е част от пакета еко схеми, включени в Стратегическия план 2023 – 2027, за които кандидатите поемат допълнителни ангажименти.