Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2016/2017 г., Областните дирекции Земеделие информират земеделците за следното:
 
Срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ е 31 юли 2016 г.
 
Собственици
Собствениците на земеделски земи подават декларация по образец по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, в която посочват начина, по  който желае  да ползва всеки от имотите през съответната стопанска година.
 
Собствениците, които не желаят имотите им да се включват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ, посочват изрично това в декларацията. Важно е да се знае, че декларацията подадена от един съсобственик, ползват всички съсобственици.
 
Имотите на собственици, за които не са подадени декларации по чл.69 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ще бъдат включени в споразуменията по чл.37 в, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /имоти-бели петна/.
 
Ползватели
Ползвателите на земеделски земи подават в Общинската служба по Земеделие, лично или чрез пълномощник, заявление по чл. 70 от правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. В него се посочват имотите, които ползва и на какво правно основание. Ползвателите трябва да посочат желанието си да участват или да не участват в разпределението на масивите за ползване по споразумение.
 
Декларациите по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявленията по чл.70 от ППЗСПЗЗ задължително трябва да бъдат придружени с документи за собственост, договори за наем, аренда или други документи, доказващи правното основание за ползване на земеделската земя.