По план на 19 април трябва да бъде отворен прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. Насоките за кандидатстване обаче все още се изчистват. По време на двете извънредни заседания с браншови организации са били повдигнати редица въпроси. 

Подмярка 4.1: С какви инвестиции ще имате най-голям шанс?

Един от тях е дали изграждането на съоръжения за съхранение на оборски тор, които са задължителни за стопанствата от 31.12.2010 г., могат да бъдат допустими разходи. За да даде отговор дали това е възможно, Министерството на земеделието се е допитало до Европейската комисия (ЕК), откъдето са били категорични:

Всички инвестиционни разходи, свързани с привеждане в съответствие на земеделско стопанство със стандартите на Съюза, приложими по отношение на селскостопанското производство, включително безопасността на труда, са недопустими за финансиране. 

Ето защо всички инвестиции, включително тези за съхранение на оборски тор, се считат за отговарящи на условията за подпомагане. Тоест още при подаване на проектното предложение фермерът трябва да докаже, че стопанството му вече има такива съоръжения и изпълнява изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници.

В случай че земеделското стопанство не отговаря на изискванията на тази директива, инвестиционните разходи, свързани с постигане на съответствие със стандартите на това земеделско стопанство, няма да са допустими за финансиране. Има обаче едно „НО“:

Инвестиционни разходи, свързани само с надграждане или обновяване на съоръжения за съхранение на оборски тор в съществуващи земеделски стопанства, отговарящи на изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета, са допустими за финансиране.

Във връзка с това съответните изменения и допълнения ще бъдат отразени в окончателния текст на Насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 преди обявяване на приема на проектни предложения, уверяват от земеделското министерство.