Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува пакет от документи за стопаните, които искат да получат държавна помощ за компенсиране на част от акциза върху дизеловото гориво. По тази схема за 2018 г. е определен бюджет от 84 млн. лв. за субсидиране на фермерите.
 
 
Заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов определя срок за прием на заявления за помощта от 3 септември до 21 септември тази година. Пълното наименование на схемата е „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”. За изпълнението на заповедта ще отговаря зам.-министър д-р Лозана Василева.
 
Право да получат държавна помощ за газьола имат земеделски стопани, които осъществяват механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Това е посочено в „Указания за прилагане на схема за държавна помощ с регистрационен номер SA. 46425 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2018 г. Документът е приет от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
 
Максимално допустимото количество газьол за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява по Методика за определяне на  индивидуалните годишни квоти. Тя също е част от пакета документи, публикувани днес на сайта на МЗХГ.
 
 
Методиката посочва нормативи за среден разход на дизелово гориво за различни селскостопански култури – в литри за хектар. Помощ заради акциза върху газьола имат право да получат и животновъдите, включително и пчеларите.
 
В животновъдната ферма е необходимо използването на гориво за дейности, като залагане на фураж с фуражораздаващо ремарке; почистване на помещенията (в т.ч. на дворчетата за разходка), транспортиране на тора до торохранилището или обработваема земя (над 90% от фермите почистват с булдозерна лопата); претъпкване на силажните ями; транспорт на суровини, предназначени за постеля (стърготини, слама и др.); транспорт във връзка с дейността на фермата, в т. ч. вътрешен транспорт в рамките на фермата.
 
Държавен фонд „Земеделие“ ще определи максималното количество газьол в литри, за което може да се възстанови част от стойността на акциза на газьола, след като бъдат извършени проверките по Закона за подпомагане на земеделските производители. През миналата година бюджетът по схемата беше по-нисък, като достигна 73 млн. лв., а ставката беше 0,40 лв. на литър гориво.
 
На сайта на МЗХГ са публикувани също „Образец за заявление за държавна помощ", „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство", „Опис на фактурите за закупен газьол", „Инструкции за попълване на опис на фактурите за закупен газьол" и „Декларация за лични данни".