Вариантът на Концепция за прилагане на директните плащания от 2015 г. предвижда въвеждане на прогресивно намаление и таван на субсидията по СЕПП, която може да получи един земеделски производител.

 

Министърът на земеделието в оставка Димитър Греков заяви на заседание на Комисията по земеделие, че „с цел избягването на непропорционално високи суми да отиват при малко на брой големи бенефициенти и като по-справедлив подход за допълване на доходите на земеделските стопани ще се приложи инструмент за намаление на плащанията и таван по СЕПП към един бенефициент – с 5% за сумите между 150 000 евро и 300 000 евро и със 100% за субсидията над 300 000 евро“.

 

Преди прилагане на намалението на субсидията и тавана на плащанията, от размера на директните плащания, подлежащи на намаление се изваждат разходите за заплати, които действително са заплатени и са декларирани от земеделския стопанин, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост.

 

„Съгласно индикативните данни, базирани на информация от кампания 2013, при прилагане на инструмента за намаление на субсидията към големите бенефициенти се очаква обект на такова намаление да бъдат плащанията към между 35 и 78 фермера за различните години в периода 2015-2020 г., от които стопанствата с животновъден обект през 2015 г. са 7“, е записано в Концепцията, която ще бъде внесена за одобрение от Министерски съвет утре, 30 юли.

 

Сумата, която се получава от това намаление е между 2.7 млн. евро и 6.4 млн. евро през отделните години и тази сума ще се прехвърли към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за мерки, свързани с развитие на приоритетни за България отрасли – животновъдство, зеленчукопроизводство, овощни и трайни насаждения, биопроизводство, пчеларство, етерично маслени култури, тематична подпрограма за подпомагане на малки земеделски стопанства (гарантирани бюджети по м. „Инвестиции във физически активи” и м.”Биологично земеделие”).

 

Съгласно индикативни данни прилагането на намаление на размера на директните плащания ще се отрази на стопанства с размер над 3834 ха през 2015 г. като през годините този размер ще намалява в резултат от увеличението на единната ставка и ще достигне до 2 527 ха през 2020 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!