Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредбата за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
 
В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. В проекта на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане дейности, размерът на финансовата помощ, условията за допустимост към проектите и критерии за подбор. 
 
 
Допустими за подпомагане кандидати 
 
Подпомагат се проекти, представени от физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон. За да са допустими за подпомагане кандидатите към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на следните условия: 
 
1. Регистрирани са за първи път като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители; 
 
2. Започнали са да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция; 
 
3. Икономическият размер на стопанството им, измерен в стандартен производствен обем е в границите между левовата равностойност на 8 000 евро и 16 000 евро стандартен производствен обем (СПО); 
 
4. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици, включително наематели и/или арендатори, на цялата налична в земеделското стопанство земя; 5. Са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; 
 
6. Не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба или по мерките от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства от ПРСР 2014- 2020г.; гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 3 
 
7. Не са подали заявление за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, и/или подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г.; 
 
8. Не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР 2007-2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г; 
 
9. Нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие; 
 
10. Нямат изискуеми публични задължения към държавата. Условията по т. 1 и 2 се считат за изпълнени, когато заявлението за подпомагане е подадено не по-късно от 18 месеца, считано от датата, на която е настъпило първото от посочените събития.

Финансови условия 
 
Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро. Финансовата помощ се предоставя за максимален срок от 5 години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно. 
 
Изплащането на помощта се извършва на два етапа: 1. Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ; 2. Второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка, РА установи точното изпълнение на бизнес плана. 

Приоритет по мярката се предоставя за: 
 
1. Проекти, подадени от кандидати, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане имат: а) завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или б) икономическо образование със земеделска насоченост; гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 Тел: (+3592) 985 11 199, Факс: (+3592) 981 79 55 4 
 
2. Проекти за дейности, които се осъществяват в сектор "Животновъдство"; 
 
3. Проекти за дейности, които се осъществяват в сектор "Плодове и зеленчуци" – няма съпоставимост с други мерки и програмни документи; 
 
4. Проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или притежават сертификат за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти); 
 
5. Проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места. © 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!