Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на наредбата за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.
 
Подпомагат се стратегии за ВОМР, които допринасят за постигане на специфичните цели за всяка програма, включена в подхода. Подмярка 19.2 се прилага на ниво община или обединение на съседни общини и/или съседни населени места - част от община/и за територия с непрекъснати граници и население между 10 000 и 150 000 жители по данни от Националния статистически институт към 31.12.2014 г., в която задължително е включен селски район, се посочва в проектонаредбата.
 
Допустими за подпомагане кандидати и получатели на финансова помощ:
 
По реда на наредбата ще се подпомагат стратегии на МИГ, представлящи публично- частно партньорство със задължително участие на общината/ите от територията на действие на МИГ в колективния върховен орган, със седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките на територията, на която действа МИГ. Допустими за подпомагане ще са стратегии на МИГ, които имат колективен управителен орган и колективен върховен орган, чиито членове са с постоянен адрес и/или работят или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ. В допълнение МИГ трябва да имат дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас и трябва да включват представители на различни заинтересовани страни от местната общност в органите си.
 
Допустимите получатели, дейности и разходи, за които се предоставя финансова помощ, ще се определят в мярка от стратегията за ВОМР, като: - В стратегия за ВОМР не се избират мерки, финансирани от ЕЗФРСР, предвиждащи фиксирани плащания и мерки, свързани със схеми за плащания на площ, в т.ч. подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители”, 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности” и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ на мярка „Развитие на стопанства и предприятия“ и - Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с другите програми, финансирани със средства на ЕС.
 
Финансови условия:
 
В проекта на наредба се определя максималния размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР, както и максималния размер на публичния принос за проект към стратегия за ВОМР. Максималният размер на допустимите резходи е дефиниран в размер до левовата равностойност на 200 000 евро за проекти, финансирани със средства от програмите, участващи в подхода, с изключение на ОПОС 2014-2020 г., за които размерът ще бъде определен в насоките за кандидатстване и за ОПИК, който ще бъде определен в обявата на МИГ/МИРГ след одобрение от Управляващия орган на ОПИК. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!