Министерството на земеделието и храните са публикувани насоки за кандидатстване на организации на производители на земеделски продукти.
 
В насоките са подробно описани всички изискуеми документи, които трябва да се представят от кандидатите, съгласно изискванията на Наредба №12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители. 
 
При попълване на заявлението следва да се посочи задължително  секторът, за който се иска признаването, както и да се приложи списък на членовете.  Минималният брой членове, които се изисква за признаване на организация на производители е 6 земеделски стопани и минимален оборот от 50 000,00 лева, а за група производители са - 4 земеделски стопани и оборот от 25 000,00 лева. Финансовото изискване може да бъде покрито от  оборота на всичките членове, или от оборота на поне 2/3 от членовете.  Необходимо е да се приложи  и копие на регистрационни карти за земеделски производители по Наредба № 3/1999 г. на МЗХ поотделно за всеки член и анкетни карти или копие на документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в ИСАК. 
      
Заявленията се приемат в деловодството на Министерството.  

Указанията са поместени в рубриката „Обща селскостопанска политика“, подрубрика „Организации на производители“. 

Указанията можете да изтеглите и от следния линк: 


Насоки при кандидатстване за признаване на организации на производители на земеделски продукти