Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
 
Предложеният проект на Наредба урежда правилата за подаване на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания, схемите за преходна национална помощ и мерките от ПРСР: мярка 10 Агроекология и климат (Мярка 10), 11 Биологично земеделие, 12 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите, компенсационни плащания в планински райони и компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения от ПРСР 2014-2020, и агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013.

[news]
 
Актуализира се заявлението за подпомагане с цел привеждането му към новите изисквания на европейското законодателство.
 
В проекта на наредбата се разписва механизмът за заявяване на постоянни или временни пасища на база гъстотата на животинските единици. Урежда се обмена на правните основания за ползваната земеделска земя от стопаните между регистрите, поддържани по реда на Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост и Интегрираната система за администриране и контрол и тяхната визуализация.
 
Предложеният проект на Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания ще осигури навременно създаване на ясна и максимално опростена правна уредба за подаване на заявленията за подпомагане по схемите за директни плащания, схемите за преходна национална помощ и горецитираните мерки от ПРСР.
 
 
Проекта на Наредбата и на Заявленията можете да изтеглите от тук:
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!