Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува информация за кандидатстване по държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”.

 

І. Изисквания към кандидатите
Съгласно нотифицираната държавна помощ е задължително:
да са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Няма изискване за минимална площ или минимален брой животни; да нямат изискуеми публични задължения към държавата; да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност; да не са в производство по ликвидация; да не са предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2004/С – 244/02).Първото изискване се удостоверява с актуална Регистрационна карта по Наредба 3, заверена за съответната стопанска година. С подписаната първоначална декларация ЗП декларира, че отговаря на другите изисквания, без да е необходимо да представя документи за удостоверяване на тези обстоятелства.

 

ІІ. Ред за кандидатстване по схемата


1. Подаване на първоначални декларации – първи етап
Първоначалните декларации се подават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 2 януари – 3 февруари 2014 г. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. Към датата на подаване на декларацията е необходима актуална регистрация по Наредба 3. Например, ако ЗП подаде декларация на 15-ти януари 2014 г., той може да направи това с регистрация за 2012/2013 стопанска година (актуална до 28.02.2014 г.) или с регистрация за 2013/2014 стопанска година; Анкетен формуляр (Справка от електронния регистър по Наредба 3).
Данните по отношение на площи и животни в първоначалните декларации трябва да съответстват на данните съдържащи се в анкетните формуляри към регистрацията по Наредба 3. При животните, които се отглеждат на цикли (т.е. за по-малко от 1 година – например, прасета за угояване и бройлери), се декларира капацитет. С кандидатстването по помощта производителите се задължават да водят дневник по образец за ползвания през годината газьол и да съхраняват фактурите за покупката на газьола.

2. Получаване на ваучерите на първия етап
Ваучерите ще се получават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 1 април – 15 май 2014 г. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. При получаване на ваучерите ЗП трябва задължително да има регистрация за 2013/2014 стопанска година.

3. Подаване на окончателни декларации – втори етап
Окончателните декларации се подават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като крайният срок за това е 15 януари 2015 г. В окончателните декларации ЗП декларират действително изразходеното гориво през 2014 г., като това количество трябва да отговаря на количеството в дневника. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. Анкетен формуляр (Справка от електронния регистър по Наредба 3).

4. Получаване на ваучерите на втория етап
Ваучерите ще се получават в Общинската служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за физическите лица) или седалище (за юридическите лица), като това ще става в периода 1 февруари – 15 март 2015 г. Необходимо е земеделските производители да представят: Лична карта; Пълномощно (в случай на упълномощаване); Регистрационна карта по Наредба 3. При получаване на ваучерите ЗП трябва задължително да има регистрация за 2013/2014 стопанска година.

 

ІІІ. Санкции
1. С глоба в размер от 2 000 до 5 000 лева за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева за юридическите лица се наказва земеделски производител, който: използва не по предназначение ваучери за гориво; или
използва не по предназначение газьол, закупен с ваучер.
2. Земеделски производител, който неправомерно е получил ваучери за гориво се наказва с глоба в размер от 2 000 до 5 000 лева за физическите лица, а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева.
3. В случаите по т. 1 и т. 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаване им.

 

На интернет страницата на Министерството на земеделието и храните са публикувани образците на първоначална декларация, окончателна декларация и дневник, както и калкулатор, изчисляващ количеството гориво спрямо площи и животни.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!