Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува анализ за понятието „активен фермер“. Основните характеристики на дефиницията за активен фермер са разписани в Регламент 1307/2013, като в допълнение държавите членки могат да вземат решение да я разширят.

 

„Прилагането в ЕС на досегашните схеми за подпомагане с директни плащания показва, че в някои случаи бенефициенти на директните плащания са лица, чиято основна дейност не е упражняване на селскостопанска дейност или селскостопанската дейност е незначителна част от стопанската дейност на лицето.

 

Идеята за по-целенасочено подпомагане предполага тези лица да бъдат изключени от субсидиране с директни плащания. Спазването на този принцип ще позволи да не се отпускат директни плащания също и на лица, чиито земеделски площи са предимно площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване и които не осъществяват определена минимална дейност”, се посочва в анализа.

 

До 1 август 2014 г. следва да бъде изпратено уведомление до Комисията относно национално решение за разширение на негативния списък, за изключване от понятието „активен фермер” на физически и юридически лица и за размера на сумата, до която земеделските стопани не попадат в негативния списък. Тъй като понятието „активен фермер“ е ново, то ще се прилага за всички схеми по ОСП 2014-2020 г.

 

„Въвеждането на изискването е възможност за по-целенасочено отпускане на директните плащания на действителните земеделски производители чрез изключване от финансиране на лица, чиято основна дейност не е основно земеделска.

 

То ще способства за постигане на по-висока ефективност в прилагането на директната подкрепа, като подпомагането се насочи към земеделски производители, реално занимаващи се със земеделска дейност и се възпрепятства субсидирането на неистински фермери, за които директното плащане не е обосновано”, е записано още в анализа.

 

 

АНАЛИЗ ЗА АКТИВЕН ФЕРМЕР

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!