Производството на свинско месо в България е недостатъчно за покриване на вътрешното търсене, поради което ежегодно се осъществява значителен внос, показват данни от анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). През 2013 г. за втора поредна година вносът на свинско месо бележи леко понижение.

 

По предварителни данни на НСИ, през годината са внесени общо 110,7 хил. тона свинско месо и сланина – с 5,7% по-малко в сравнение с 2012 г., което може да се обясни с нарастване на местното предлагане на промишлено добито свинско месо. По-съществено намаление се наблюдава при вноса на прясно, охладено свинско месо, а по-слабо изразено – при този на сланина и замразено свинско месо.

 

Вносът на свинско месо и сланина през последните години е изцяло от ЕС. Подобно на предходната година, през 2013 г. най-големи количества са доставени от Испания (26 хил. тона) и Германия (22 хил. тона), следвани от Франция и Белгия. Най-значителен е вносът на замразено месо – 52,5 хил. тона или около 49% от общия внос на свинско месо и сланина. Вносът на прясно и охладено свинско месо се свива с 9,8% в сравнение с предходната година - до 39,1 хил. тона.

 

При очакваното относително запазване на вътрешното производство и търсене, през 2014 г. не се прогнозира сериозно изменение на вноса на свинско месо и сланина. Ще продължат да се внасят съществени количества, както за нуждите на преработвателните предприятия, така и за директни доставки за големите търговски вериги. В анализа се посочва, че обемите на производство и търсене в България не предполагат реализирането на голям износ на свинско месо.

 

По предварителни данни на НСИ, през 2013 г. общият износ на свинско месо и сланина възлиза на 2,5 хил. тона. Това е с 60,3% по-малко спрямо нивото от предходната година, като се отчита намаление на износа на всички видове свинско месо. Близо 83% от общо изнесените количества свинско месо и сланина през 2013 г. са насочени за ЕС, в т. ч. основно за съседните Гърция (1,6 хил. тона) и Румъния (0,4 хил. тона). Износът за трети страни се увеличава над три пъти спрямо 2012 г., но остава ограничен - общо 437 тона, почти изцяло за Казахстан и Македония.

 

Около половината от общия износ на свинско месо и сланина за 2013 г. се формира от износа на замразено месо – близо 1,3 хил. тона, с 52% по-малко спрямо предходната година. Най-големи количества замразено свинско месо са реализирани в Гърция (735 тона) и Казахстан (322 тона), следвани от Румъния и Македония.

 

Износът на прясно охладено свинско месо се свива до 531 тона (-73,6% на годишна база), насочени основно за Гърция (384 тона) и Румъния (120 тона). Износът на сланина, който по принцип е ограничен, спада до 63 тона, реализирани основно в Румъния и Гърция. През 2014 г. се предвижда износът на свинско месо да остане сравнително малък. Недостигът на свинско месо на вътрешния пазар не предполага реализирането на голям износ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!