До 4 септември 2015 г. Министерството на земеделието и храните приема заявления по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.). 
 
По мярката ще се финансират дейности свързани с подготовката на стратегии за местно развитие. Общият бюджет по подмярката за настоящия прием е в размер на 4 766 422 евро. 
 
Допустими кандидати за финасиране са местни партньорства или инициативни групи.
 Максималният бюджет, за който може да кандидатства едно партньорство или инициативна група, която не е прилагала подхода ЛИДЕР през предходния програмен период 2007-2013 г. е 30 000 евро, а за кандидати, които вече са подавали документи, той е в размер на 25 000 евро. 
 
Документи ще се приемат в сградата на МЗХ, която се намира в гр. София на бул. „Христо Ботев“ 55. 
 
На електронния адрес: [email protected] може да получите допълнителна информация, както и да задавате въпроси.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!