Министерството на земеделието и храните (МЗХ) приема документи за Промоционални програми на  за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар на Европейския съюз и към пазара на трети страни, които се финансират от ЕК. 
 
Под “промоционална програма” се разбира съвкупност от единни дейности, които притежават достатъчен обхват, за да улеснят предоставянето на по-подробна информация за съответните продукти, както и тяхната продажба. В програмите могат да бъдат включени разнообразни дейности- връзки с обществеността (PR), реклама, организация на обучения, конференции с участието на журналисти и лекари, промоции в магазини и супермаркети, дегустации, организиране на конкурси, публикации в специализираната преса и интернет, участие в изложби, панаири, национални и международни изложения.

[news]
 
Промоционалните програми се разработват за период на приложение от 1 до 3 години. Програмите не трябва да бъдат насочени към отделни търговски наименования, нито да представят в положителна светлина или да насърчават консумацията на продукти само от една държава-членка на ЕС. 
 
Срокът за подаване на пакета от документи за участие се подава до 28 февруари 2015 г. в Министерството. Програми за промоция на земеделски или хранителни продукти на вътрешния пазар на ЕС и на пазара на трети страни, могат да разработват и подават юридически лица – сдружения на производители или на производители и търговци. 
 
Предлагащите сдружения трябва да бъдат представителни по отношение на производството или на производството и предлагането на пазара на съответните земеделски или хранителни продукти. Представително е предлагащо сдружение, коeто е създадено най-малко две години преди подаването на промоционалната програма; има членове, чийто пазарен дял за продуктите, които са обект на програмата, е най-малко 20 на сто, и притежава собствено електронно или книжно издание, отразяващо дейността му.
 
Предлагащите сдружения са длъжни да изберат организация или организации, които ще прилагат програмата (прилагащи организации). Прилагащите организации могат да бъдат избрани преди или след подаването на промоционалната програма в МЗХ, но не по-късно от 45 дни след нейното одобряване от Европейската комисия. Предлагащо сдружение, което е избрало прилагаща организация, в 3-дневен срок от извършването на избора трябва да подаде в МЗХ писмено заявление по образец за одобряване на прилагащата организация.
 
Към програмите се прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на сдружението;
2. доказателства за пазарния дял на членовете на сдружението за продуктите, които са обект на програмата, доказателства, че сдружението притежава собствено електронно или книжно издание, отразяващо дейността му;
3. копие на  годишните финансови отчети за последните две години;
4. удостоверение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения на сдружението;
5. декларация от сдружението за липса на публичноправни задължения;
6. описание на наличната организационна структура и експертен състав, които доказват техническия капацитет на сдружението за изпълнение на предложената промоционална програма.
7. решение от компетентния орган на сдружението за участие в програмата и осигуряване на съфинансиране заедно с протокол от заседанието, на което е взето решението.
декларация от сдружението, че промоционалната програма включва само послания, които съответстват на законодателството на държавата, в която се представя продуктът (само по отношение на програмите, насочени към пазара на трети страни).

Кандидатите могат да участват за представяне на следните продукти:
● пресни плодове и зеленчуци
● преработени плодове и зеленчуци
● ленено влакно
● живи растения и продукти на цветарството
● маслиново масло и трапезни маслини
● растителни масла
● мляко и млечни продукти
● меса – пресни, охладени или замразени, произведени в съответствие с изискванията за качество, установени в Общността или на национално равнище
● маркиране на яйца, предназначени за консумация от човека
● мед и пчелни продукти
● вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание, вина с обозначение на винения сорт лоза
● графичен символ на най-отдалечените райони, както е посочено в законодателството, отнасящо се до селското стопанство
● продукти, обхванати от схемите за защитени наименования за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ), храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) или незадължителни термини за качество съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета
● биологично земеделие в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета и продукти, регистрирани в съответствие с горепосочения регламент
● овче месо
 
 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!