При старта на националната кампания по разясняване на новите особености за директни плащания, МЗХ официално обяви новите и по-опростени правила към дефиницията за Активен Фермер. На среща със земеделци в Сливен експерти от МЗХ официално разясниха какво стои зад определението "Активен фермер". Снежана Благоева, Директор дирекция директни плащания в МЗХ, обясни пред над 400 земеделци, че кабинетът е приел опростени правила за понятието активен фермер.

Активен фермер ще се счита всеки един регистриран земеделски производител и всяко ЮЛ, което не попада под негативния списък публикуван от МЗХ. На регистрация по ЗПЗП подлежат ЮЛ, ЕТ и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция. Като не се изисква задължителна регистрация, ако се кандидатства само по схеми за Преходна национална помощ.

За неактивни земеделски производители ще се считат:
- физически и юридически лица, които експлоатират летища
- физически и юридически лица, които предлагат железопътни услуги
- физически и юридически лица, които експлоатират водни съоръжения
- физически и юридически лица, в сферата на услугите свързани с недвижими имоти, спортни игрища и места за отдих
- държавните и общински администрации или техни поделения


Лицата от негативния списък могат да бъдат счетени за Активни фермери, ако докажат ЕДНО от следните условия:
-  годишният размер на директните плащания е най-малко 5 на сто от общия размер на приходите на лицето;
- общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, представлява най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
- основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
- предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.


Изискванията за активен фермер не се прилагат по отношение на земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под левовата равностойност на 3000 евро.

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!