Промени в Наредба 11 предвиждат отпадане на изискването земеделските стопани от необлагодетелстваните райони да извършват земеделска дейност 5 последователни години в тези райони. Това е записано в проекта на изменения и допълнения на Наредба 11, публикуван на сайта на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

 

За новия програмен период 2014-2020 г. отпада задължението за земеделските производители за 5-годишна дейност и те вече ще подават заявление за подпомагане година за година. За земеделските стопани от необлагодетелстваните райони се въвежда за новия програмен период изискването да спазват кръстосаното съответствие за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година.

 

Наредба 11 е от 3 април 2008 г. и регилура условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" (НР 1) и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" (НР 2) от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007 - 2013 г.

 

 

Проектът и мотивите за измененията в Наредба 11 – вижте тук

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!