Министерството на земеделието и храните предлага промени в Наредбата за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара. Това става ясно от проект, публикуван на интернет страницата на институцията. 
 
С проекта на наредба се определят специфичните изисквания към кланични пунктове, в които се извършва добив, транжиране и/или преработка на месо и е предвидено тя да се прилага за едри и дребни преживни животни, птици (пилета бройлери, водоплаващи, пуйки, щраусовидни и други видове птици), зайци и за свине с изключение на породата източнобалканска свиня. 
 
Дава се възможност в пункта да се колят животни, които са собственост на фермера или внесени от друг регистриран животновъден обект на същия фермер. В кланичните пунктове се колят само животни от един вид или комбинация от различни видове, като общият им брой не може да надхвърля броя животни, определен като „ограничен брой животни“. Предвидени са облекчени условия в кланичния пункт, като същият не е необходимо да разполага с отделно помещение за транжиране на месо, ако съответно клането и дейностите по обработка на труповете в кланичната зала се извършват в различно време от транжирането на месото, и се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяването му.
 
Дава се възможност кланичния пункт, в който се извършва клане, транжиране и/или производство на месни продукти да се състои най-малко от две помещения, като задължително помещенията за клане и месопреработка са отделни. В проекта на наредба са регламентирани облекчени изисквания към транжорни, разположени към кланични пунктове, като е предвидено в кланичния пункт да се транжира и/или преработва само месо, добито в него. В проекта са посочени изискванията за етикетиране на месо и месни продукти, произведени в кланични пунктове, както и за тяхното транспортиране. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!