Министерството на земделието и храните (МЗХ) предлага промени в Наредба № 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Проект на документа, заедно с доклад към него от зам.-министър Васил Грудев, са публикувани за обществено обсъждане. 
 
Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания предвижда дефиниране на дати, които позволяват прилагането на възможности за най- ранно и най-късно заораване на междинните култури/зелената покривка. По този начин ще се постигне по-висока степен на яснота за бенефициентите по отношение на приложимите изисквания за допустимост, еднозначност в тълкуването, опростяване при извършването на контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и изготвянето на графици за проверки по отделните изисквания. 
 
Предложените изменения включват конкретизиране на периода, през който следва да бъдат издадени документите, с които се удостоверяват минимални добиви от заявените площи за заявената култура за една кампания по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. Промяната ще внесе по-голяма яснота за бенефициентите по схемите и ще улесни служителите на ДФЗ-РА при приема на тези документи. 
 
В проекта на предложения нормативен акт се предвижда изискване за притежание на зоотехнически сертификат за животните под селекционен контрол, който ще бъде контролиран при проверките на място, извършвани от Техническия инспекторат към ДФЗ-РА. Изискването отразява писмена бележка от одитна мисия на ЕК. С новите изменения се уеднаквяват изискванията за замяна на животни по схемите за обвързано с производството подпомагане и схемите за преходна национална помощ за животни. 
 
Предвидени са текстове, детайлизиращи проверки за изкуствено разделяне на стопанството по схемата за преразпределително плащане, намаленията по СЕПП и схемата за дребни земеделски стопани. По този начин се постига по-широк обхват на проверките от страна на РА и се избягват възможностите за изкуствено създаване на условия от страна на земеделските стопани с цел неправомерно получаване на субсидии по схемите за директни плащания. 
 
В Преходните и Заключителни разпоредби на предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, се предвиждат някои изменения и допълнения в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. 
 
С проекта на нормативния акт се прецизира текста относно справката на сайта на ДФЗ за декларираните кадастрални имоти по директни плащания с цел внасяне на по-голяма яснота за ползвателите на справката. Променя се срокът, в който кандидатите за директни плащания могат да оттеглят заявлението си или част от него. Уеднаквява се навсякъде терминът „автоматични проверки“. 
 
В Преходните и Заключителни разпоредби на предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, се предвижда едно изменение в Наредба № 19 от 12.10.2015 г.за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ. Коригира се текста за намаленията при въздействието на природни сили, като от обхвата му се изключва схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. Промяната се налага, тъй като горния текст е неприложим по отношение на тази схема.