Министерството на земеделието и храните е готово с поредните промени в Наредба 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход или станалата известна Наредба за директините продажби.

В проекта на Наредбата е предвидено отпадане на изискването за притежаване на индивидуална млечна квота за директни продажби на малки количества сурово краве мляко заради предстоящото отпадане на системата на млечните квоти в Европейския съюз. В наредбата е записано, че директна доставка на малки количества сурово краве мляко е доставката от производител, която не превишава 73 000 кг годишно.
[news]
С проекта се въвеждат облекчени изисквания, на които трябва да отговарят животновъдните обекти, в които се добива сурово мляко за директна доставка.

На какви изисквания трябва да отговаря обектът?
1. регистриран е по реда на чл. 51 или чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

2. на животните в него са извършени всички мероприятия, предвидени в Държавната профилактична програма и са изпълнени програмите за мониторинг и контрол на зоонозите;

3. собственикът на обекта води дневник за използваните ветеринарномедицински препарати и медикаментозни фуражи с карентен срок;

4. разполага с оборудване за хладилно съхранение на суровото мляко, което е разположено извън помещенията, в които се отглеждат животните;

5. разполага с мивка с течаща топла и студена питейна вода, която е оборудвана със средства за хигиенно измиване и подсушаване на ръцете;

6. разполага с отделен шкаф за съхранение на почистващи и дезинфекционни средства.”

 

С проекта се въвеждат облекчени изисквания към обектите за търговия на дребно, в които се извършва обработка и/или преработка на сурово мляко. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

1. стените да бъдат с гладка повърхност и да са покрити с материали (позволяващи миене и дезинфекция) на минимална височина от 180 см;

2. вратите и прозорците може да бъдат изработени от дърво при положение, че то е защитено с покритие, което позволява почистване и дезинфекциране;

3. да има създадени условия за разделяне на работното от ежедневното облекло;

4. за съхранение на млечните продукти може да се използват и други помещения, разположени в обекта, които нямат пряка връзка с работното помещение, при спазване на температурните режими, описани в технологичната документация;

5. на обособено място в работното помещение могат да се съхраняват опаковъчни и спомагателни материали, необходими за работния процес;

6. почистващите и дезинфекционните средства да се съхраняват в отделен шкаф, разположен извън работното помещение;

7. страничните животински продукти, които не са предназначени за човешка консумация, се събират, съхраняват и обезвреждат в съответствие с регламентите на ЕС.

 

При преработката на сурово мляко и производството на млечни продукти се дава възможност едно и също помещение да се използва за няколко етапа на работа, при условие че тези етапи са последователни и разделени от времеви интервал и след всеки етап се извършва почистване и дезинфекция.

 

Дава се възможност доставката на сурово мляко на краен потребител да става в опаковка на производителя или в опаковка, доставена от крайния потребител. Опаковката на производителя трябва да е за еднократна употреба.

 

Отпада изискването директната доставка на малки количества яйца от кокошки и пъдпъдъци да не превишава 40% от дневното количество добити яйца за всяка ферма.

С проекта се дава възможност, месото което се използва при производството на храни от животински произход, обработени и/или преработени в обект за търговия на дребно да бъде добито от ЕПЖ, ДПЖ и свине, отгледани в собствената ферма и заклани в кланични пунктове по смисъла на Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара.

 

Наредбата ще влезе в сила след обнародването ѝ в Държавен вестник.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!