Производството на пшеница от реколта ‘2015 се очаква да възлезе на около 4,5 – 5,1 млн. тона. Това сочат прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХ въз основа на статистическо наблюдение, проведено в периода от 9 юни до 10 юли 2015 г. Тук не се отразява влажността и последващите загуби след периода на наблюдение. Макар и под нивото от предходната година, това количество надхвърля значително вътрешните потребности на страната. 
 
По предварителни данни към средата на м. юли 2015 г., засетите площи с пшеница за реколта `2015 възлизат на 11 020 хил. дка, което е с около 14% по-малко, сравнено с окончателните данни за предходната година. Намалението се обяснява основно с продължителните и обилни валежи през есента на 2014 г., довели до преовлажняване на почвата и възпрепятстване извършването на необходимите агротехнически мероприятия. 
 
По информация на Областните дирекции „Земеделие” от проведеното последно извадково 10%-но обследване на есенниците преди жътва, към 22 юни 2015 г. посевите са в преобладаващо добро физиологично и фитосанитарно състояние. Площите с пшеница, попадащи в категорията „добро“ до „много добро“ състояние са 81,5%, с близо 5 пункта по-малко спрямо същия период на предходната година, поради неблагоприятната климатична обстановка през пролетта на 2015 г. (наднормени количества валежи) в периода на развитие на есенниците. В „средно“ състояние попадат 16,6% от посевите с пшеница, а „незадоволително“ е състоянието на 1,7% от площите. 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!