Министерството на земеделието и храните (МЗХ) пусна за обсъждане Концепция на МЗХ относно прилагането на директните плащания в България от 2015 г. Проектът, предложен за решение на Министерски съвет, е публикуван на сайта за обществени консултации. Крайният срок, до който всички заинтересовани могат да направят своите коментари по текстовете на предложения проект на Концепция на директни плащания 2015-2020 г., е 28 юли.

 

„На заседание на Съвета на министрите по земеделие на ЕС, проведено на 24 и 25 юни 2013 г. в Люксембург, беше постигнато споразумение по параметрите на реформата на Общата селскостопанска политика за периода от 2014 г. до 2020 г. В резултат на това беше приет Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета“, се посочва в доклад на министър Димитър Греков по проекта.

 

Това е базов нормативен акт, който дава възможност на държавите членки да вземат национални решения по определени параметри на схемите за директни плащания. България е задължена в срок до 1 август 2014г. да нотифицира до ЕК решенията, които е взела.

 

„Министерството на земеделието и храните изготви анализи въз основа на нормативните параметри, заложени в законодателството на Европейския съюз и разработи възможните варианти за прилагане на схемите, със съответната обосновка към всеки един от тях. На базата на тези анализи беше проведено широко обществено обсъждане на предложените решения за прилагане на схемите за директно подпомагане, в което взеха участие всички заинтересовани страни - представители на браншовите организации, на земеделската наука и на заинтересованите ведомства“, се посочва в доклада на министър Греков.

 

 

ПРОЕКТ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2015-2020 Г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!